Organisation - forskarutbildning

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet är en av fyra fakulteter vid Umeå universitet och leds av en dekan, som är ordförande i fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för fakultetens forskarutbildning. Som stöd till fakultetsnämnden i detta arbete finns kommittén för utbildning på forskarnivå. Kommittén förbereder ärenden åt fakultetsnämnden vilket innefattar allmänna studieplaner och kursplaner för generiska forskarutbildningskurser.

Forskningskommittén är ett annat för fakultetsnämnden beredande organ och föreslår bl. a. examinatorer till fakultetens forskarutbildningsämnen.

 

Vid fakulteten finns ett antal forskarutbildningsämnen inom vilka forskarstudier kan bedrivas. Varje forskarutbildningsämne har en allmän studieplan som bland annat beskriver utbildningens uppläggning och innehåll, behörighet och urval bland sökande.

Forskningskommittén utser en examinator och minst en biträdande examinator till varje forskarutbildningsämne. Varje institution utser en studierektor med ansvar för forskarutbildningen.

Frankie Ekerholm
2020-10-05