Utveckling av system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning

Umeå universitet har som uppgift och ambition att bedriva forskning av hög kvalitet som utökar människans förståelse av världen, kan komma till användning i samhället och ger den vetenskapliga grund och kompetens som behövs för universitetets utbildning.

Bakgrund
Inom Umeå universitet finns på olika nivåer en mängd rutiner, processer eller särskilda insatser för att utveckla och säkerställa forskningens kvalitet. Det saknas dock i dag en överblick över dessa verktyg för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring som möjliggör en samlad beskrivning och kvalificerad bedömning av deras effektivitet, täckning och systematik.

En sådan överblick behöver skapas, inte bara för att Umeå universitet ska kunna redogöra för kvalitetssäkringsarbetet i samband med en framtida utvärdering av UKÄ, utan i synnerhet som grund för ett effektivt fortlöpande arbete för att bibehålla och höja forskningens kvalitet i enlighet med universitetets vision och mål.

Syfte
Syftet med projektet är att, med utgångspunkt i befintliga verktyg för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring och med ledning av SUHF:s gemensamma ramverk, utveckla system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning som:

• bidrar till att upprätthålla och ständigt utveckla hög forskningskvalitet, och
• kan beskrivas samlat för omvärlden

Projektet omfattar utveckling av ett universitetsgemensamt ramverk, beslut om förändringar baserat på en gapanalys, samt beslut om implementeringsplaner. Närmare inriktning för implementerings- och utvärderingsfaserna beslutas i samband med projektets överlämnande.

Tidplan
Rektor fastställde projektplanen 2021-05-11 och en reviderad projektplan 2022-12-02 projektet kommer att pågå till 2023-05-31.

Projektorganisation

Projektledare
Anders Sturk Steinwall, Planeringsenheten

Bitr. projektledare
Fredrik Georgsson, Planeringsenheten

Styrgrupp
Prorektor Katrine Riklund (ordf.), Vicerektor Dieter Müller, Universitetsdirektör Hans Wiklund

Projektgrupp
Cecilia Elofsson, Medicinsk fakultet
Ove Axner, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Elena Lindholm, Humanistisk fakultet
Thomas Pettersson, Samhällsvetenskaplig fakultet
Carina Rönnqvist, Lärarhögskolan
Kristoffer Lindell, Enheten för forskningsstöd och samverkan
Carina Mattsson, Personalenheten
Anna Mannelqvist, Enheten för forskningsstöd och samverkan

Projektdokument

Sara Rambe
2023-02-09