Universitetets miljömål

Umeå universitets miljömål och miljöledningsarbete ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls, att lagar och andra krav som kopplar till miljö och hållbar utveckling efterlevs och att att universitetets egen miljöpolicy uppfylls. Universitetets miljömål följs upp årligen, bland annat genom rapportering till Naturvårdsverket.

För den svenska miljöpolitiken finns ett övergripande Generationsmål, 16 Miljökvalitetsmål och ett antal Etappmål som når till 2020 utom ett klimatmål som når till 2050. Umeå universitetets miljöarbete ska bidra till att de uppfylls.

Miljö – och hållbarhetsmål för perioden 2016-2018

Universitetets arbete för hållbar utveckling ska synliggöras och öka, och universitetets klimat – och miljöpåverkan ska minska i jämförelse med år 2012.
- målets hållbarhetsindikatorer

 1. Centrala miljömål och miljöpolicy uppdateras så att dessa inkluderar universitetets kärnverksamhet. Umeå universitets centrala delmål inkluderar universitets kärnverksamhet då målet pekar ut att universitetets arbete för Hållbar utveckling ska öka.

  I dagsläget har universitet påbörjat en kartläggning av implementeringen av Högskolelagen i samband med att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gör en utvärdering av universitets och högskolors arbete med hållbar utveckling.

  I Umeå universitets miljöpolicy så förbinder sig universitet att medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och vara ett miljömedvetet universitet genom att göra studenter och anställda medvetna om miljöfrågor och stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.
 2. Umeå universitets klimat – och miljöpåverkan från energi, resor, upphandling, avfall och kemikalieanvändning ska minska
  (rapporteras årligen för universitet centralt).

  Resultat för år 2016: 
  • Umeå universitets energianvändning har minskat med 19 procent i jämförelse med år 2012 års energiförbrukning. I jämförelse med föregående år har energianvändningen ökat med 2 procent.
  • Universitetets klimatpåverkan från tjänsteresor, med avseende på flygresor kortare än 50 mil, har minskat med 1 procent, men den totala resta flygsträckan över året i km, är oförändrad i jämförelse med föregående år.
  • I jämförelse med basåret 2012 har universitet minskat sitt resande med flyg med 652 km per helårsanställd d.v.s. ca en enkelresa med flyg till Stockholm.
  • Andelen inköpta möbler med ställda miljökrav uppgår nu till 67 % vilket är en ökning med 15 % från föregående år
Åsa Bäckström
2017-02-20