Anmälan av allvarligt tillbud samt dokumentation vid exponering av covid-19

Om en medarbetare eller student på Umeå universitet har blivit exponerad för covid-19 ska detta anmälas som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Dessutom ska arbetsmiljöansvarig prefekt, chef eller motsvarande dokumentera tillbud om smittan är konstaterad.

Anmälan ska göras om exponering skett i samband med arbete eller studier

Om en arbetstagare eller student exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbete eller studier är prefekt, chef eller motsvarande skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. En definition av exponering finns längre ner.

Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en prefekt, chef eller motsvarande i efterhand får kännedom om att en arbetstagare eller student har exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbete eller studier. Kravet på anmälan gäller alltså även retroaktivt.

Exempel är:

 • När du får information om att en medarbetare eller student är smittad av covid-19 ska du göra en anmälan ifall medarbetaren eller studenten kan misstänkas ha blivit smittad i samband med arbete eller studier i lokaler som universitetet verkar i.
 • Om en smittbärande eller misstänkt smittbärande medarbetare eller student har träffat andra medarbetare eller studenter i lokaler som universitetet verkar i.

Anmälan om allvarligt tillbud ska inte göras om händelsen

 • avser en situation när arbete eller studier sker i hemmet,
 • i situationer utanför arbetet eller studierna, exempelvis när händelsen inträffar under resa till eller från arbetet.

Anmälan om allvarligt tillbud ska inte inkludera

 • personer som är dubbelvaccinerade om den andra dosen togs minst två veckor innan exponeringen skedde.

Vem ansvarar för att anmäla?

Anmälan görs av arbetsmiljöansvarig prefekt, chef eller motsvarande. När en medarbetare har flera anställningar är det chefen för den verksamhet som exponeringen skedde i som ansvarar för att anmälan görs.

Om flera medarbetare eller studenter har exponerats vid samma händelse behöver endast en anmälan göras.

Så här anmäler du ett allvarligt tillbud

En allvarlig tillbudsanmälan gör du via https://anmalarbetsskada.se/p2/tillbud. Det är viktigt att du i fältet "Vad hände?" (flik nr. 5 i webbformuläret) utvecklar händelsen. När du har fyllt i alla fälten och skickat in anmälan får du ett kvitto som du sparar ner. Bekräftelsen ska även mejlas till corona@umu.se för vidarebefordran till universitetets arbetsmiljösamordnare.

Ytterligare krav på dokumentation och åtgärder

Om en medarbetare eller student har exponerats för covid-19 i samband med arbete eller studier och det är bekräftat att det verkligen är coronaviruset så ska detta dokumenteras och uppgifterna ska sparas i minst 10 år på en GDPR-säker lagringsyta. Du som arbetsmiljöansvarig prefekt, chef eller motsvarande är ansvarig för dokumentationen och även för att åtgärder vidtas så att inte fler medarbetare eller studenter riskerar att bli exponerade för coronaviruset i samband med arbete eller studier i de lokaler som universitetet verkar i. Utebliven dokumentation kan innebära sanktionsavgift.

Följande uppgifter ska dokumenteras:

 • Vem eller vilka medarbetare eller studenter som har blivit exponerade.
 • Vilken typ av arbete alternativt studiemoment som utfördes.
 • Hur exponeringen skedde.
 • Vilket smittämne som arbetstagaren eller studenten exponerats för.

Definition av exponering för coronaviruset

För att det ska klassas som en händelse som medfört allvarlig fara för liv och hälsa ska händelsen ha inneburit att en medarbetare eller student har exponerats för coronaviruset.

Med exponering menar Arbetsmiljöverket att smittämnen når medarbetaren eller studenten. Det kan bland annat ske genom

 • att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19 inandas av en arbetstagare eller student. Region Västerbottens smittskyddsenhet anger att risk uppstår när avståndet mellan två personer är närmare än 2 meter och tiden är längre än 15 minuter. Vidare bedöms en person vara smittbärare 48 timmar innan de första symptomen uppkommer och i minst sju dagar från dess att symptomen uppkom. Vid längre sjukdom än sju dagar bedöms en person vara frisk tidigast två dagar efter att personen är symptomfri,
 • kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon till exempel via händerna,
 • att en arbetstagare eller student utför arbets- eller studiemoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19.

Frågor?

Om du har frågor om anmälan av allvarligt tillbud vid exponering av covid-19 eller om kravet på dokumentation, vänligen kontakta corona@umu.se.

In English

This information is available in English, switch language.

Den här informationen finns även på engelska. Växla språk.

Anna Lawrence
2021-09-06