Arbete när en närstående smittas med covid-19

Folkhälsomyndigheten kom den 1 oktober 2020 med nya rekommendationer som innebär att en så kallad hushållskontakt, det vill säga en person som delar boende med någon som smittats av covid-19, ska anses vara misstänkt smittbärare och därför ges förhållningsregler.

Om det anses aktuellt blir hushållskontakten då kontaktad av en smittspårare från vården. Förhållningsreglerna kan variera, och det är den behandlande läkaren som beslutar om sådana förhållningsregler. Förhållningsregler kan innebära att personen inte får gå till arbete, skola eller delta i fritidsaktiviteter. Smittskyddslagen kräver att alla är skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Det här gäller för medarbetare vid Umeå universitet som misstänks vara smittbärare

  • Du som är frisk nog att arbeta uppmanas att arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen efter överenskommelse med din närmaste chef.
  • Du som är frisk nog att arbeta men inte har möjlighet att arbeta hemma kan stanna hemma med bibehållen lön efter beslut av läkare. I normalfallet krävs att du skickar in beslutet eller läkarintyget till arbetsgivaren men regeringen har beslutat om tillfälliga bestämmelser. Dessa innebär att du inte behöver skicka in ett skriftligt intyg från läkare. Viktigt är dock att du tar kontakt med din chef och att chefen förvissar sig om att det finns ett sådant beslut av läkare. Detta bör ske genom att du ger ett skriftligt intygande. De tillfälliga bestämmelserna gäller till och med den 30 april 2021.
  • Du som är hemma med sjukt barn ska ansöka om vård av barn via Försäkringskassan. Detta ska anmälas i PASS.
  • Du som är för sjuk för att arbeta ska anmäla sjukfrånvaro i PASS.

Informera dina medarbetare

Som chef bör du informera dina medarbetare om att Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om hushållskontakter till smittade och vad de innebär vid Umeå universitet – det vill säga det som anges ovan. Hänvisa gärna till informationen riktad till medarbetare på sidan Arbete när en närstående smittas med covid-19 (svenska) eller Working when close relations have confirmed COVID-19 (engelska) på Aurora.

Du bör också rekommendera dina medarbetare att informera dig om en sådan situation skulle uppstå.

Smittbärarpenning

Medarbetare vid Umeå universitet kan inte söka smittbärarpenning hos Försäkringskassan eftersom medarbetaren inte förlorar någon inkomst när den är frånvarande på grund av misstänkt smitta. Enligt Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och fackliga organisationer anges i 9 kap. 3 § att avdrag inte ska göras på lönen när en arbetstagare är frånvarande på grund av att medarbetaren är eller misstänks vara smittbärare enligt smittskyddslagen.

Studenter som räknas som smittbärare

Liksom medarbetare kan studenter som bor i samma korridor eller boende som en person som smittats med covid-19 bli tilldelad förhållningsregler från en smittskyddsläkare som innebär att studenten inte får gå till universitetet. Information riktad till studenter finns publicerade under Vanliga frågor och svar på studentwebbens covid-19-sidor.

Har du frågor? 

Om du har frågor om hur du ska hantera enskilda fall, vänligen vänd dig till Personalenheten.

Om du har övriga frågor om universitetets information eller hantering av covid-19, vänligen kontakta corona@umu.se.

Anna Lawrence
2021-06-10