Arrangemang på kvällar och helger i universitetets lokaler

Rektor har fastställt vägledande regler när det gäller sammankomster och fester i universitetets lokaler på vardagskvällar och helger. För att anordna ett liknande arrangemang måste ett särskilt avtal skrivas mellan en ansvarig arrangör och en beslutsfattare som upplåter lokalen.

Arrangemang med alkohol i universitetets lokaler

Det finns vägledande regler vad gäller sammankomster och fester då alkohol serveras i universitetets lokaler på vardagskvällar och helger:
Regel avseende arrangemang med alkohol i universitetets lokaler under kvällar och helger
För att anordna ett liknande arrangemang måste ett särskilt avtal skrivas mellan en ansvarig arrangör och en beslutsfattare som upplåter lokalen. En grundförutsättning för att kunna upplåta en lokal är att enheten förfogar över lokalen enligt hyresunderlag. Att upplåta en enhets lokaler kan göras av dekan, enhetschef, prefekt eller överbibliotekarie. För övriga lokaler beslutar enhetschefen för Universitetsservice eller utsedd handläggare.

För mer information och förfrågan om bokning, kontakta Infocenter.

Bokning av universitetsgemensam lokal kväll eller helg

Om du vill boka en universitetsgemensam lokal kväll eller helg är det också regelverket Regel avseende arrangemang med alkohol i universitetets lokaler under kvällar och helger som gäller och även här ska ett avtal upprättas mellan ansvarig arrangör och beslutsfattare. Arrangemang där alkohol serveras får enbart förekomma i ett begränsat antal av de universitetsgemensamma lokalerna.

Arrangemanget måste ha en koppling till personal- eller studentaktivitet, till exempel sittning med mat, klassfest eller återspark. Den arrangör som skriver på avtalet står som fakturamottagare för eventuella tillkommande kostnader som exempelvis skador på utrustning och inredning, falska brandlarm/inbrottslarm samt lokalvård. För särskilda säkerhetsföreskrifter för respektive lokal, se tabell nedan.

Ordningsregler för arrangemang på kvällar och helger

Här är några viktiga punkter i korthet, i övrigt se regelverket.

 • Arrangören tar vid behov kontakt med Husservice eller motsvarande i god tid före arrangemanget för att komma överens om upplåsning av dörrar, information om lokalvårdsutrustning, hantering av larm etc.
 • Arrangören ansvarar för att gällande ordningsregler och säkerhetsföreskrifter följs.
 • Arrangören ansvarar för att obehöriga inte släpps in.
 • Arrangören är nykter samt finns tillgänglig under hela tiden för arrangemanget.
 • Arrangören ansvarar för att skräp tas om hand.
 • Lokalen ska lämnas i samma skick som den var innan aktiviteten inleddes.
 • Städning ska ske i direkt anslutning till arrangemanget.
 • Det är inte tillåtet att övernatta i universitetets lokaler.
 • Rökförbud gäller i universitetets lokaler.
 • Rökmaskiner är ej tillåtna eftersom brandlarmet kan aktiveras.
 • Arrangemang eller fester som inte uppfyller kraven i regelverket kan avbrytas av väktare och rapporteras till säkerhetschef för vidare utredning.
 • För att komma i kontakt med väktare, ring 786 76 00.

Bokningsregler kväll och helg

Kväll 18.30 – 06.30
Helg 00.00 – 24.00
Bokningen måste påbörjas senast kl 20.00.

Hur gör jag en bokningsförfrågan?

 • Ta del av informationen i regelverket.
 • Fyll i och skriv under blanketten som finns med i regelverket.
 • Scanna in påskriven blankett och e-posta den till infocenter@umu.se senast 7 arbetsdagar före planerat arrangemang.
 • Om ansökan inte är inkommen i tid stryks preliminärbokningen
 • Ansvarig FM-chef tar beslut och du får vanligen meddelande om detta inom 3-4 arbetsdagar efter inkommen förfrågan, dock längst inom 14 dagar.
 • Vid behov av att köpa lokalvårdstjänst i anslutning till arrangemanget, kontakta Infocenter senast 7 arbetsdagar före.

Föreskrifter för lokaler och ytor

Yta/lokal

Tillåtet antal personer i lokalen

Brand och säkerhet

Övrigt

Docenten – Förvaltningshuset Max 50 personer Vid brand sker utrymning enligt utrymningsplan som finns på plan 8, mittemot den
gröna hissen (inte glashissen)

Släckutrustning för brand finns på plan 8 i entréhallen till Doktoranden och Professorn.

Hjärtstartare finns i caféterian på plan 2

 Får enbart bokas av personal vid UmU
Entré – Naturvetarhuset Max 60 personer Vid brand sker utrymning enligt utrymningsplan som finns på plan 2.

Släckutrustning för brand finns på plan 2.

Hjärtstartare finns på plan 3.

 
Ljusgården – Beteende-vetarhuset Max 70 personer Vid brand sker utrymning enligt utrymningsplan som finns på plan 1 korridor C (mot Husservice).

Släckutrustning för brand finns på plan 1 vid toaletterna.

Hjärtstartare finns på plan 1 Ljusgården.

 
Rotundan – Universum Max 500 personer Vid brand sker utrymning enligt utrymningsplan som finns .....

Släckutrustning för brand finns på .........

Hjärtstartare finns ............

 
Scenen – Lärarutbildnings-huset Max 150 personer Vid brand sker utrymning enligt utrymningsplan som finns på plan 1, Lärarutbildningshuset.

Släckutrustning för brand finns på plan 1.

Hjärtstartare finns på plan 1.

 
Vardagsrummet – Humanisthuset Max 260 personer Vid brand sker utrymning enligt utrymningsplan som finns utanför HB2 norra, HB2 södra samt utanför HC2.

Sprinklersystem finns installerat.

Hjärtstartare finns utanför HC2.

 Mat och dryck är inte tillåtet vid bokning av lokalen.
Caféet - Förvaltningshuset Max 150 personer Vid brand sker utrymning enligt utrymningsplan som finns i entrén från trapphuset till
caféet.

Släckutrustning för brand samt hjärtstartare finns i caféet.

Hjärtstartare finns i caféet.

Får enbart bokas av personal vid UmU

Relaterad information

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.

Kontakt säkerhetschef

Jörgen Sandström
090-786 65 55

Frida Fjellström
2018-11-19