Översättningssatsning 2022–2025

Umeå universitet satsar extra på översättning mellan 2022 och 2025. Syftet är att stödja forskning och utbildning genom att öka mängden översatt information. Det innebär att universitetet kan få ekonomiskt stöd för att beställa översättning.

Att kommunicera och informera på engelska är en viktig del i att rekrytera och behålla internationella medarbetare och studenter, och att samarbeta utanför nationsgränserna. Det finns också behov av att stötta internationella medarbetare genom att tillhandahålla översättning till svenska.

Översättningssatsningen har beviljats en budget på tre miljoner kronor från rektors strategiska medel för perioden 2022–2025.

Så kan du få stöd att köpa översättning

Stöd från översättningssatsningen innebär att du efterfrågar stöd och får klartecken och en instruktion för hur du går vidare för att själv beställa översättningen från universitetets externa leverantörer. Översättningssatsningen betalar sedan fakturan. Erbjudandet gäller så långt tillgängliga medel räcker.

Kolla om ditt innehåll faller inom ramen för stödet

Du kan få stöd för översättning från svenska till engelska eller engelska till svenska. Andra språkkombinationer ingår inte. Språkgranskning kan eventuellt ges stöd.

Innehåll som kan beviljas stöd: administrativa texter, webbtext, styrdokument, malldokument, avtalsmallar, kurs- och utbildningsplaner, verksamhetsdokument eller nyheter. Listan är dock inte uttömmande, andra texttyper kan också få stöd.

Innehåll som inte beviljas stöd: vetenskapliga artiklar, avhandlingar och liknande vetenskapligt innehåll, enskilda forskares eller lärares presentations- eller undervisningsmaterial. Vänligen använd universitetets ramavtal för språktjänster som är framtaget specifikt för den här typen av innehåll.

Be om stöd

Innan du beställer kontaktar du översättningssatsningens projektledare via mejl för att be om stöd. Du får då särskilda instruktioner om hur du beställer. Den här informationen ska framgå av mejlet:

  • Din organisationstillhörighet.
  • Vilken typ av innehåll som ska översättas, bifoga gärna i redigerbart format, t.ex. word.
  • Språkriktning, vanligtvis svenska till engelska.
  • Om det finns något särskilt behov av deadline eller andra önskemål.

Tänk på att ta förnyad kontakt om fler behov uppstår senare.

Skicka din förfrågan om stöd för översättning till Anna Lawrence, Kommunikationsenheten.

Tipsa om vad som bör översättas

Om du har upptäckt att det saknas översättning av innehåll som andra ansvarar, får du gärna skicka in ett tips via formulär. Det måste vara Umeå universitet som är avsändare till innehållet och gälla översättning från svenska till engelska eller engelska till svenska.

Formuläret kontrolleras ungefär en gång i veckan. Tipsen prioriteras tillsammans med dem som ansvarar för innehållet.

Lämna in dina översättningstips via formuläret.

Om du blir uppmanad att logga in, skriv in ditt Umu-id följt av @ad.umu.se. Du omdirigeras då till universitetets inloggning där du fyller i ditt lösenord.

Läs mer om översättningssatsningen

Rektor har tilldelat tre miljoner kronor över fyra år (2022–2025) till en översättningssatsning och syftet är att stödja utbildning och forskning. Medlen spenderas på köp av översättningstjänster från externa leverantörer. Det är Kommunikationsenheten som har i uppgift att leda översättningssatsningen.

Översättningssatsningen syftar till att

  • inventera och kartlägga brister i den information som saknas på engelska idag. Inventeringen görs utifrån målgrupperna presumtiva studenter, studenter, presumtiva medarbetare, medarbetare och övriga intressenter för att identifiera och prioritera var de viktigaste områdena finns för att öka möjligheten till internationella relationer.
  • planera för och genomföra de funna översättningsbehoven dels genom egna resurser, dels genom externa resurser.
  • ta fram och börja arbeta efter en internationell plan för spridning av innehåll. Att etablera rutiner och arbetssätt för hur nyproduktion av innehåll från verksamheterna kan väljas ut och tillgängliggöras på engelska.

Under satsningens första halvår 2022 låg fokus på att översätta prioriterade universitetsgemensamma styrdokument samt att ta fram rutiner och stödmaterial för översättningsarbetet. Fokusgrupper genomfördes med representanter för fakulteterna för att samla in synpunkter gällande medarbetares behov av engelsk information och översättning. Under hösten 2022 låg fokus på att genomföra en upphandling av översättnings- och språkgranskningstjänster. Upphandlingsarbetet och ramavtalet blev klart i mars 2023.

En översättare anställdes på deltid från december 2022 till och med augusti 2023. Universitetet har sedan tidigare en heltidsanställd översättare som också leder projektet.

Under 2023 fortsätter dialoger med studentkårer och doktorandsektioner om översättningsbehov. Därutöver köps och publiceras efterfrågade översättningar löpande under hela projektperioden i den mån det finns tid och utrymme.

Ramavtal för översättning och språkgranskning

Umeå universitet har upphandlat ett eget ramavtal för översättnings- och språkgranskningstjänster som hela universitetet kan använda. Ramavtalet blev klart i mars 2023. Det finns också nationella ramavtal för de språktjänster som inte omfattas av ramavtalet.

I insiktsarbetet deltog en referensgrupp med representation från samtliga fakulteter. I bedömningen av arbetsprover har medarbetare från de fyra fakulteternas institutioner samt representanter från Universitetsförvaltningen bidragit med sin specialistkompetens inom respektive delområde tillsammans med en extern expert på bedömning av arbetsprover. Arbetet samordnades av Kommunikationsenheten tillsammans med Upphandling och inköp.

Läs mer om hur du beställer översättning och språkgranskning från ramavtalen.

Frågor?

Kontakta Anna Lawrence som leder översättningssatsningen och är översättare vid Kommunikationsenheten.

Beställa översättning och språkgranskning

Hur du gör en bra översättnigsbeställning

Få ut det mesta av den översättning du köper genom att göra en bra beställning och planera hur du tar emot leveransen.

Anna Lawrence
2023-10-16