Hanteringstips för dig som hanterar omfattande och frekventa framställningar om

 • Påbörja handläggningen av en framställning om att få ta del av allmänna handlingar så fort som möjligt.

 • Inled snarast en dialog med sökanden om hur ärendet
  ska handläggas, och för den därefter löpande. Sökanden har rätt att vara anonym och att inte ange skälet till sin begäran, men det innebär inte att man inte kan fråga sökanden om han eller hon vill ha en dialog om handläggningen av ärendet.
 • Uppmana sökanden att ange vad som söks i första
  hand eller i vilken ordning handlingar begärs utlämnade. Dialogen med sökanden kan leda till att han eller hon mer noggrant preciserar eller avgränsar sin begäran, och därmed snabbare kan få del av begärda handlingar.
 • Försök att i möjligaste mån tillmötesgå sökandens önskemål eller sök samförstånd, dvs. försök att komma överens om t.ex. i vilken ordning frekventa framställningar ska prövas. Oavsett om sökanden önskar en dialog eller inte ska sökanden få så mycket information som möjligt om hur ärendet kommer att handläggas, när sökanden uppskattningsvis kommer att kunna ta del av begärda handlingar och eventuella avgifter för kopior av allmänna handlingar.

 • Kom ihåg möjligheten att lämna ut handlingar i
  elektronisk form om de inte innehåller några personuppgifter.
 • Skilj på framställningar om tillgång till allmänna handlingar och en begäran om service. Det grundlagsstadgade skyndsamhetskravet gäller enbart begäran om tillgång till allmänna handlingar.

Kontaktinformation

Anna-Karin Sjölund-Alm
090-786 7648

Chatarina Larson
090-786 5351

Elisabeth Mach
090-786 5726

Linda Lundmark
090-786 5088

Maria Karlsson
090-786 6932

Marit Juselius
090-786 8071

Rebecka Seton
090-786 5489

Tina Nordström
090-786 9285

Tobias Nyström
090-786 8828

E-post skickas till
universitetsjurist@umu.se

Kontaktinformation

Registratorer

Chatarina Wiklund
Telefon 090-786 5346

Dennis Jakobsson
Telefon 090-786 5124

Fredrik Hamrin
Telefon 090-786 5910

Chatarina Wiklund
2021-04-20