Hybridverkstad för flexibelt lärande

Hybridverkstad för flexibelt lärande inklusive stöd är en prioriterad aktivitet inom området Stärkt pedagogisk utveckling, stöd och tillgänglighet. Området ingår i en satsning på forskning och utbildning som pågår till och med 2025.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) ska under fyra år, i projektform, utforska och utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter kring hybrid undervisning och dess påverkan på studentens lärande.

Hybridverkstad för flexibelt lärande är uppdelat i tre delprojekt. Under 2022 fokuserar arbetet i delprojekten till största delen på att kartlägga behov i verksamheten och omvärldsbevakning.

Händer just nu i projektet

Lärare som får stimulansmedel (2022-05-09)

I mitten av mars sökte UPL söker lärare och/eller lärarlag som ville pröva hybrida inslag i sin undervisning under hösten. Sex ansökningar blev beviljade medel motsvarande 80 timmar.

De lärare/lärarlag som får stimulansmedel är:

  • Karin Fahlqvist, Informatik
  • Maria Forsman, Juridiska institutionen
  • Robert Holmgren, Pedagogiska institutionen
  • Rasmus Karlsson, Statsvetenskapliga institutionen
  • Thomas Mejtoft, TFE
  • Cecilia Olsson, Kost- och måltidsvetenskap

Stimulansmedlen ska stimulera till nytänkande och pedagogisk utveckling i en hybrid lärandemiljö där studenter  är aktiva och deltar med likvärdiga förutsättningar med syfte att gynna deras lärande.

De beviljade ansökningarna erbjuds extra pedagogiskt- och tekniskt stöd och utbildning samt tillgång till den nya utbildningsmiljön Learning Lab – hybrid (NAT.D.370).

Distansstudier, digitala möten.

Foto:

Projektbeskrivning

Projektet är uppdelat i tre delprojekt.

Delprojekt A - Organisation för klassrumsnära stöd

Delprojektet syftar till att skapa en effektiv och varaktig organisation av klassrumsnära tekniskt- och pedagogiskt stöd samt löpande underhåll av gemensamt bokningsbara hybridsalar.

Planen är att delprojekt A ska avslutas i början av 2023 för att sedan övergå i ordinarie verksamhet.

Delprojekt B - Erfarenhetsuppbyggnad och prövande verksamhet ​

Syftet med delprojektet är att utforska och utveckla miljöer för lärandesituationer där studenter kan delta både fysiskt på plats och på distans, samtidigt och med likvärdiga möjligheter. Projektets mål är att i nära samarbete med kärnverksamheten utforska och utveckla pedagogiska former för hybrida lärandesituationer där ökad, eller bibehållen utbildningskvalitet prioriteras.

Delprojekt C - Kunskapande och omvärldsbevakning

Delprojektet syftar till att systematiskt dokumentera och sprida erfarenheter av lärosätets arbete med hybrida lärmiljöer. Genom att göra löpande uppföljningar av pågående hybrida inslag i kurser och program (delprojekt B), omvärldsbevaka liknande projekt inom högre utbildning samt följa vetenskapliga publikationer inom fältet kommer delprojekt C utmynna i en fördjupad kunskap om hybridundervisningens påverkan på undervisning och lärande. ​

Learning Lab Hybrid - Umeå

Detta projekt kommer att ske i nära samarbete med ett samverkansprojekt mellan Umu och Akademiska Hus som pågår till och med 2026. Projektet innebär att en lärosal kommer att bli ett Learning Lab i syfte att bygga kunskap kring pedagogik och rumsliga krav på hybrida lärmiljöer för framtiden.

Läs mer om projektet Learning Lab Umeå.

Rektorsbeslut

Här kan du läsa rektorsbeslutet: Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning – delbeslut 2

Hanna Karlsson
2022-06-15