Avveckling av Cambro och Moodle

Hösten 2021 är sista terminen du kan skapa nya kurser i Cambro och Moodle. Från och med 2022 kan du endast logga in i lärplattformarna för att komma åt och ladda ner material du vill ta vara på. I mitten av december 2022 stängs Cambro och Moodle.

Förankring av tidsplan för avveckling av Cambro och Moodle har skett i styrgruppen för projektet samt i referensgrupp med studierektorer och pedagogiskt ansvariga. Tidsplanen för avveckling fastställdes av styrgruppen 20/11 2020 och har förlängts med hänsyn till situationen med pandemin.

Foto:

Bytet av lärplattform till Canvas lider mot sitt slut. Det innebär i praktiken att både Cambro och Moodle kommer stängas vid årsskiftet 22/23. Sista terminen för att hålla undervisning i Cambro och Moodle har varit höstterminen -21 och från och med 2022 ska alla nya kurstillfällen skapas i Canvas. Detta omfattar samtliga kurstillfällen i Ladok, uppdragsutbildningar och övrig verksamhet vid lärosätet som nyttjar lärplattformarna som kommunikations- och distributionsyta.

Cambro och Moodle är tillgängliga för lärare och studenter med åtkomst till befintliga kurs- och projektsajter under vårterminen 2022 för att ge möjlighet att avsluta pågående kurser och för att få tid att administrativt flytta information om studenters eventuella restuppgifter eller delvis avklarade kurser från tidigare terminer.

Viktiga datum

17 juni 2022

Innehållet i Cambro och Moodle får inte längre redigeras och inget nytt material får tillkomma. För Moodle innebär det att systemet låses ned till läsläge. Befintliga användare kan logga in och exportera kursmaterial och kurskopior men innehållet är låst för redigering. För Cambro finns inte samma tekniska förutsättningar att låsa ner systemet, men ska i praktiken hanteras på samma sätt. Vid samma tidpunkt inleds en automatisk arkivering av sajterna och utvalda verktyg för bevarande på annan yta hos Registratur och arkiv. Eventuella redigeringar som sker efter 17/6 2022 kommer inte säkerhetskopieras eller inkluderas i arkiveringen.

16 december 2022

Inloggning till Cambro och Moodle stänger och systemen avvecklas. Åtkomst till material efter detta datum hänvisas till Registratur och arkiv och det bevarandematerial som genererats från den automatiska arkiveringen. Formatet som genereras för dessa handlingar kommer skilja sig från originalformatet.

Att tänka på kring avveckling och arkivering

Det finns stor variation i hur Cambro och Moodle över tid nyttjats och vilka handlingstyper som förekommer. Därför behöver varje institution och programråd göra en avvägning om det finns övriga handlingar i lärplattformarna med bevarandekrav utöver det som arkiveras automatiskt. I det fall det finns material med bevarandevärde i enlighet med dokumenthanteringsplanen för grund- och avancerad nivå eller andra dokumenthanteringsplaner ska detta bevaras separat innan den 16/12 2022.

Dokumenthanteringsplan för grund- och avancerad nivå

Arkiv- och gallringsguide för Cambro och Moodle

För att underlätta hantering av omprov två år efter att kurstillfället gavs i Cambro eller Moodle, behöver ansvarig institution eller programråd ansvara för att spara relevant betygsunderlag i Ladok. Vissa institutioner brukar behålla material längre tillbaka än så för att kunna erbjuda studenter en möjlighet att avsluta moment. Det är alltså av stort vikt att allt betygsgrundande underlag som ni har ett fortsatt behov av dokumenteras separat från Cambro och Moodle innan nedstängningen den 16/12 2022.

Ansvar, och eventuella beslut, för vad institutionen ska arkivera och hur lång tid tillbaka, ligger ytterst på ansvarig prefekt eller motsvarande.

 

Kontakt

Arkivfrågor:

Arkivarie Eva-Lisa Holmström eller Erik Thorsten 

Allmänna frågor:

Projektledare för Canvas, Julia Lundmark Weinz 

 

Hanna Karlsson
2022-01-11