Studievägledning

Studievägledning vid Umeå universitet är en stödfunktion till utbildning på grund- och avancerad nivå. Universitetet erbjuder både lokal studievägledning i anslutning till respektive utbildning och en universitetsgemensam studievägledning som är öppen för alla studenter och sökande.

Universitetsgemensamma och lokala studievägledare arbetar med en samsyn och i nära samverkan för att hålla hög kvalitet och fungera likvärdigt för alla studenter.

Gemensamt för alla studievägledare vid Umeå universitet är att:

 • ge information och vägledning om utbildningar inklusive tillträdesregler inför studie- och karriärval
 • ge vägledning och stöd till studenter när det gäller studieplanering under studierna
 • medverka aktivt i universitetets arbete för breddad rekrytering och breddat deltagande genom förebyggande, stödjande och uppföljande insatser

Verksamhet kopplad till studievägledning finns reglerat i Regelverk: Handläggningsordning för studievägledning
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Universitetsgemensam studievägledning

Den universitetsgemensamma studievägledningen finns vid Studentcentrum.

Universitetsgemensamma studievägledare arbetar bland annat med att:

 • tillhandahålla studievägledning och övergripande information om högskolestudier och universitetets utbildningsutbud för studenter och personer som avser påbörja utbildning
 • ge information och vägledning till personer som vill ansöka till utbildning med behörighet genom reell kompetens
 • samordna ett studievägledarnätverk inom universitetet för informations- och erfarenhetsutbyte samt för att främja samsyn och likvärdighet i frågor som rör studievägledning (se mer om Studentstödsnätverket nedan)
 • samordna viss gemensam kompetensutveckling för universitetets studievägledare

Lokal studievägledning

Fakulteter och Lärarhögskolan har ett övergripande ansvar för att det finns lokal studievägledning för alla utbildningsprogram och kurser inom fakulteten.

Lokala studievägledare arbetar bland annat med att:

 • tillhandahålla program- respektive ämnesspecifik studievägledning och information om studie- och karriärvägar för studenter och personer som avser påbörja utbildning
 • ge vägledning och stöd för studenter vid programmet respektive ämnet eller huvudområdet
 • arbeta med systematisk uppföljning av studenternas studieresultat samt vid behov aktivt söka upp och erbjuda stöd och vägledning till de studenter som avviker från studieplanen
 • ge information och vägledning till studenter som vill ansöka om tillgodoräknande
 • ge vägledning inför studenters övergång till arbetslivet
 • samverka med andra centrala och lokala studentstödjande funktioner i syfte att säkerställa att alla studenter ges så bra förutsättningar som möjligt att genomföra sina studier

Nätverk för dig som är studievägledare

Studentstödsnätverket (STUDS) vid Umeå universitet

Studentstödsnätverket (Studs) är ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom studentstödsområdet. I nätverket deltar centrala och lokala studievägledare, personal vid studenthälsa och studieverkstad, samordnare för studenter med funktionsnedsättning och andra som arbetar med studentstöd vid Umeå universitet.

Läs mer om Studentstödsnätverket

Nationellt vägledarnätverk

Det nationella vägledarnätverket är till för alla som arbetar med studie- och karriärvägledning vid universitet och högskolor. Nätverket är ett forum för samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, bland annat genom årliga konferenser och återkommande e-möten för erfarenhetsutbyte.

Nätverket har också en grupp på LinkedIn där aktuella frågor kring studievägledningsområdet kan diskuteras. Gruppen på LindedIn heter Studievägledare inom Sv Högskolor och universitet.

Kontaktperson vid Umeå universitet för det nationella vägledarnätverket är Victoria Bernhardtson, Studentcentrum

Nordiskt nätverk för utbildningsadministration (NUAS)

Umeå universitet är medlem i det nordiska universitetsadministratörssamarbetet (NUAS). NUAS arbetar för främja universitetsadministratörernas professionella kompetens, sprida kännedom om god administrativ praxis och att skapa kontakter och bygga nätverk mellan de nordiska universiteten på alla administrativa nivåer. Det finns 13 aktiva planeringsgrupper som ordnar konferenser med mera, däribland planeringsgruppen för studieadministration och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer på NUAS hemsida.

Richard Hartvik
2021-11-22