PUNKTUM - Pedagogiska utvecklingsprojekt

Umeå universitet utlyser utvecklingsmedel för pedagogisk utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå vid lärosätet – PUNKTUM. Utlysningen syftar till att stimulera nytänkande och pedagogisk utveckling.

I utlysningen för år 2020 välkomnade vi pedagogiska utvecklingsprojekt främst inom följande teman:

  • Utbildning för hållbar utveckling
  • Digitalisering och e-lärande
  • Examination, prov och utvärdering
  • Rummets betydelse för lärande
  • Brett deltagande och ökad genomströmning.

Projekt som beviljats medel (utlysning 2020)

Punktums fakultetsövergripande bedömargrupp har bedömt åtta fullständiga ansökningar varav fem ansökningar beviljas medel. I listan nedan markeras de projekt som beviljats medel med en *.

Här kan du läsa om alla beviljade projekt samt det medel de får.

Lista på projekt som lämnat in en komplett ansökan

Alice Annelin & Gert-Olof Boström, Handelshögskolan
A Systematic and Holistic Approach for ESD: Developing a Curriculum Framework*

Brendon Clark, Designhögskolan
Hacking UID design teaching & learning practices

Jenny Eklöf, Institutionen för idé-och samhällsstudier
Visuell litteracitet i en digital värld*

Tomas Holmgren, Pedagogiska institutionen
Snabb återkoppling, fördjupat lärande

Hanna Lövgren, Annica Nylander, Cecilia Olsson, samtliga vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap samt Åse Tieva, Universitetspedagogik och lärandestöd
Hybrida lärmiljöer - Praktiskt och kollaborativt lärande som verktyg för att skapa trygga lärmiljöer*

Robert Mull, Sangram Shirke & Amalia Katopodis, Arkitekthögskolan
Making the Difference: Architecture for Displaced People in Greece and Turkey

Fatima Pedrosa Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap & Frank Dignum, Institutionen för datavetenskap
DOCTOR: Digital Ophthalmology Clinical Training Tool*

Anna Sjödin & Jonas Burén, Institutionen för kost-och måltidsvetenskap
Studentdrivet e-lärande som programresurs*

Grupparbete

Foto: Rawpixel

Utlysning i två steg 2020

I steg ett behöver alla som vill ansöka om PUNKTUM-medel inkomma med en videoinspelning om maximalt 10 minuter, där projektidén presenteras. Projektet ska även beskrivas kortfattat i en text, max 500 ord. Film och text laddas upp på Punktums sajt i Canvas.

Inkomna projektidéer bedöms av bedömargruppen för PUNKTUM som består av meriterade och/eller excellenta lärare vid Umeå universitet. Vid behov kommer bedömargruppen att ställa fördjupande frågor till projekten via Canvas-sajten.

De idéer som bedömargruppen bedömer som mest intressanta kommer att få inbjudan att skriva en mer utförlig projektansökan (steg två). I steg två bedöms och rankas de utvecklade ansökningarna enligt fastställda urvalskriterier.

Både större och mindre projekt är välkomna att söka. Det totala beloppet som utlyses år 2020 är 3 miljoner kronor och det högsta belopp som beviljas är 500 000 kronor.

Viktiga datum för utlysningen 2020

Sista ansökningsdag för steg 1, film och text om projektidé: 8 januari 2021

Besked om vilka projekt som går vidare: 22 januari 2021

Sista ansökningsdag för steg 2, fullständig ansökan: 22 mars 2021

Bakgrund

PUNKTUM-medlen kommer från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet beviljas projektmedel (ej projekt på forskarnivå eller inom uppdragsutbildning). Medlen förvaltas av och fördelas av Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Projektmedlen ska användas till utvecklingsprojekt vars syfte är att främja långsiktig utveckling av högskolepedagogik, lärandestrategier, lärandemiljöer eller andra pedagogiska inslag vid Umeå universitet.

Hanna Karlsson
2021-06-17