PUNKTUM - Pedagogiska utvecklingsprojekt

Umeå universitet utlyser medel för pedagogisk utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå vid lärosätet – PUNKTUM. Medlen ska stimulera nytänkande och pedagogisk utveckling i syfte att gynna studenternas lärande.

I utlysningen för år 2022 välkomnar vi pedagogiska utvecklingsprojekt främst inom följande teman:

  • Utbildning för hållbar utveckling
  • Digitalisering och e-lärande
  • Examination, prov och utvärdering
  • Rummets betydelse för lärande
  • Brett deltagande och ökad genomströmning.

Grupparbete

Foto: Rawpixel

Ansökan i två steg

Ansökan om PUNKTUM-medel sker i två steg. En första projektidé bedöms av en bedömargrupp, som därefter ger de mest lovande ansökningarna möjlighet att utveckla en fullständig ansökan som kan komma att få projektmedel i steg 2.

Steg 1. Den som vill ansöka om PUNKTUM-medel ska lämna in en videoinspelning om max 7 minuter, där projektidén presenteras. Projektet ska även beskrivas kortfattat i en text, max 500 ord. Film och text laddas upp på Punktums sajt i Canvas.

Projektidéerna bedöms av bedömargruppen för PUNKTUM. Gruppen består av meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet. Vid behov kommer bedömargruppen att ställa fördjupande frågor till de sökande.

Steg 2. De idéer bedömargruppen anser vara mest intressanta kommer att bjudas in att skriva en fullständig projektansökan. Ansökningarna bedöms och rankas enligt PUNKTUM:s urvalskriterier.

Det totala belopp som utlyses för 2022 är 2 miljoner kronor och det högsta belopp som beviljas är 500 000 kronor.

Viktiga datum för utlysningen 2022

Sista ansökningsdag för steg 1- film och text om projektidé: 19 november 2021

Besked om vilka projekt som går vidare: 10 december 2021

Sista ansökningsdag för steg 2 - fullständig ansökan: 18 februari 2022

Bakgrund

PUNKTUM-medlen kommer från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet beviljas projektmedel (ej projekt på forskarnivå eller inom uppdragsutbildning). Medlen förvaltas av och fördelas av Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Projektmedlen ska användas till utvecklingsprojekt vars syfte är att främja långsiktig utveckling av högskolepedagogik, lärandestrategier, lärandemiljöer eller andra pedagogiska inslag vid Umeå universitet.

Hanna Karlsson
2021-10-08