Att stödja doktorander i slutfasen

Seminariet är uppdelat på två tillfällen och riktar sig till de handledare vars doktorand(er) har antagits till Utvecklingsprogram för doktorander vid Umeå universitet och som är i slutskedet av forskarutbildningen (termin 7 eller framåt) och går modul 3 ”Doktorander i slutfasen”.

Seminariet syftar övergripande till att ge handledare verktyg och praktiska råd för att öka doktorandernas förutsättningar för att hantera forskarrollen och därmed möjliggöra fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

Seminariet hålls på engelska.

Seminariets innehåll

Fokus ligger på förmågan "att stödja doktorander i slutfasen" och därigenom handledarens formella och informella roll i färdigställandet av forskarstudierna och övergången till en karriär därefter.

Områden som kommer att behandlas omfattar handledarens roll när det gäller exempelvis doktoranders förmåga att utveckla självkännedom rörande de styrkor och svagheter som påverkar övergången till nästa karriärsteg samt utvecklandet av en handlingsplan för sin fortsatta karriär.

Frågor som kommer att behandlas är:

  • Vilka styrkor ser jag hos min doktorand och hur kan jag hjälpa doktoranden att använda dessa i slutskedet av doktorandutbildningen?
  • Hur stödjer jag bäst min doktorand just nu?
  • Hur vägleder man doktorander som avser att fortsätta sin karriär utanför akademin?
  • Hur skiljer sig detta från en fortsatt karriär inom akademin?
  • Vilken roll har handledaren i doktorandens karriärplanering?
  • Vilka karriärstödjande insatser kan vara aktuella?
  • Behövs det särskilda verktyg?
  • Vad kan universitetet i stort bidra med?

Genomförande

Seminariet leds av personal med bred kompetens inom psykologi och stor erfarenhet av doktoranders unika arbetsmiljö och arbetssituation. Seminariet kommer att bestå av en kombination av introducerande föredrag och diskussioner.

Som en del av genomförandet så förväntas doktorander och handledare arbeta tillsammans med både förberedande och efterföljande hemuppgifter.

Som en uppföljning på detta seminarium så förväntas handledaren även delta under sista timmen på doktorandernas sista seminarium för att möjliggöra reflektion och återkoppling.

Kontakt

Mattias Jacobsson,
Personalenheten
mattias.jacobsson@umu.se
090-786 61 47

ANSÖKAN

Nu är det möjligt att ansöka om en plats till en ny omgång av Utvecklingsprogram för doktorander.

Modul 2 startar i januari 2020
Modul 3 startar i november 2020
Modul 1 startar i september 2020

Du behöver inte ha gått föregående modul för att anmäla dig till nästa, men det är rekommenderat att börja på modul 1.

Ansök

Mattias Jacobsson
2019-11-25