Nationell forskningsfinansiering

Som forskare vid Umeå universitet kan du söka extern finansiering för din forskning från ett stort antal nationella finansiärer, både statliga och privata. På den här sidan hittar du information om några av de största forskningsfinansiärerna i Sverige, vilket innefattar Wallenbergstiftelserna, VR, Formas, Forte, RJ och SSF.

De största statliga finansiärerna är Formas, Forte och Vetenskapsrådet (VR). Ansökningar till dessa tre finansiärer skickas in via ansöknings- och ärendehanteringsportalen Prisma. De statliga finansiärerna har en rad olika stödformer och specialsatsningar utifrån deras respektive uppdrag.

Utöver de statliga finansiärerna finns här också information om ett urval av några större privata finansiärer såsom Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning och Wallenbergstiftelserna.

 

Formas

Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) är ett statligt forskningsråd som stödjer forskning hela vägen från grundforskning till tillämpad forskning och utvecklingsprojekt. Formas har en årlig budget på drygt 1 miljard kronor. Omkring hälften av pengarna distribueras via öppna utlysningar. Den andra halvan går framför allt till riktade nationella och internationella satsningar, men också till medel för kommunikationsprojekt, konferenser och workshops, samt akutbidrag.

Forte

Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) är ett statligt forskningsråd som finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd i syfte att främja en hållbar och jämställd samhällsutveckling. Med en total årlig budget på ca 550 miljoner kronor stödjer Forte svensk forskning genom enskilda projektbidrag och satsningar på att bygga världsledande forskningsmiljöer. Forte fördelar även medel för att stimulera forskningssamarbeten över gränserna, såväl inom EU som i övriga världen. Du som planerar att delta som koordinator i en forskningsansökan inom EU:s ramprogram Horisont 2020 kan även söka planeringsbidrag från Forte.

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. RJ beviljar årligen ungefär 400 miljoner kronor i forskningsmedel. Stiftelsens främsta stödformer är årliga utlysningar av program, projekt, infrastruktur för forskning, samt forskningsinitiering som kan sökas löpande. Utöver dessa stödformer så gör även RJ riktade satsningar såsom RJ Sabbaticals, Flexit-anställningar, stipendier och publiceringsstöd, vilka hålls uppdaterade på RJ:s hemsida. Tillsammans med Swedish Collegium for Advanced Studies (SCAS) så finansierar RJ även spetsforskningsprogrammet Pro Futura (se nedan).

Pro Futura

Pro Futura, ett samarbete mellan RJ och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala, är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram för unga forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, tre till åtta år efter doktorsexamen. Programmet finansierar särskilt framstående forskare under fem års tid och syftar till att mottagarna genom Pro Futura-anställningen slutligen ska erhålla en tillsvidareanställning (s.k. tenure-track) vid det nominerande universitetet, om de uppfyller kraven för en sådan anställning. Forskare antagna till Pro Futura-programmet ges därmed optimala möjligheter att under en längre tidsperiod fokusera på sin forskning och utveckla sin kompetens.

Stiftelsen för Strategisk Forskning – SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) är en oberoende svensk forskningsfinansiär som primärt stödjer forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin, ofta med en anknytning till nyttiggörande av forskningsresultat och med tydliga kontakter med industri och samhälle. SSF fördelar årligen ca 600 miljoner kronor till svensk forskning i form av såväl individuella program för unga lovande forskare och något mer etablerade forskare, som rambidrag, forskarskolor samt bidrag för ökad rörlighet, både mellan olika länder och mellan akademin och näringslivet.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet (VR) är den största statliga forskningsfinansiären för Sveriges universitet och högskolor (total budget på 6.4 miljarder SEK 2015). VR stöder forskning inom alla vetenskapsområden, framför allt grundforskning och forskningsinfrastruktur. Anslag från VR kan sökas under alla stadier av din forskarkarriär i form av projektmedel såväl som personliga karriärbidrag, vilka inkluderar postdoktorstipendium, etableringsbidrag och konsolideringsbidrag. VR har även ett specifikt uppdrag från regeringen att stödja unga forskare och verka för att forskningen förnyas. VR ger därför även stöd till forskningsmiljöer, forskningssamverkan och forskarskolor.

Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är det samlade namnet på de stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Samtliga stiftelser syftar till att finansiera excellenta forskare och forskningsprojekt inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap respektive humaniora. Wallenbergstiftelserna kräver oftast att ansökningarna skall innehålla ett stödbrev från rektor. Stödbrevet utfärdas efter en universitetsintern nomineringsprocess, under vilken fakultetsledningar, vice-rektor för forskning och rektor samarbetar.

Kontakt

Verksamhetsledare för forskningsstöd

Kristoffer Lindell
Mobil: 070-308 00 31

EU-expert

Agneta Hånell Plamboeck
Telefon: 090-786 56 61

Forskningssamordnare

Anders Wennström
Telefon: 090-786 56 57
Mobil: 070-272 34 20

Bodil Formark
Mobil: 072-714 90 46

Erika Sörensson
Telefon: 090-786 63 31

Folmer Bokma
Telefon: 090-786 61 82

Jeanette Bröms
Telefon: 090-785 11 14

Karl-Erik Renhorn
Telefon: 090-786 13 28

Ekonomer
Sandra Karlström
Ekonom, redovisning
Telefon: 090-786 66 17

Sussi Mikaelsson
Ekonom, budget
Telefon: 090-786 79 29

Universitetsjurister

Maria Karlsson
Telefon: 090-786 69 32

Tina Nordström (föräldraledig)
Telefon: 090-786 92 85

 

Lena Holmberg
2018-09-20