Kursklassificering

Ersättningsnivån för en kurs bestäms av institutionens utbildningsområde. Kursklassificeringskommittén kan besluta om undantag.

Utbildningsområden och ersättningnivåer

Utbildningsområde och därmed ersättningsnivå för en kurs bestäms av det utbildningsområde som den kursgivande institutionen tillhör. Ersättningsnivåerna för respektive utbildningsområde bestäms av regeringens regleringsbrev till Umeå universitet.

Kursklassificeringskommittén

Om kursen kräver särskilda lokaler, särskild utrustning, exkursioner, patientnära undervisning med handledning eller andra fördyrande moment kan kursklassificeringskommittén vid Umeå universitet besluta om att en kurs ska få ett utbildningsområde med en högre ersättningsnivå.

Nuvarande kommittés mandatperiod sträcker sig mellan 2013-07-01 och 2016-06-30. Eftersom mandatperioden löpt ut kommer en ny kommitté att utses inom kort.

Heidi Hansson

Ordförande
Vicerektor

Per Ragnarsson

Ledamot
Bitr. universitetsdirektör

Per-Olof Ågren

Ledamot
Universitetslektor

Inge Breed

Ledamot
Studentrepresentant UMS

Robert Axebro

Sekreterare/Handläggare
Utredare

 

 

För att få tillgång till protokoll, kontakta kommitténs sekreterare Robert Axebro.

Kommande möten

Mötestider för 2017 meddelas när den nya kommittén har utsetts.

Ansökan om ändrad klassificering

För att ändra kursens utbildningsområde krävs följande

  1. Att institutionen i en ansökan utifrån kostnader motiverar omklassificeringen
  2. Att fakulteten tillstyrker ansökan
  3. Att ansökan bifalls av kursklassificeringskommittén

Ansökan om ändrad kursklassificering ska ske genom att ansökningsblanketten fylls i och skickas tillsammans med kursplanen till berörd fakultetsnämnd/motsvarande för bedömning.

Tillstyrkta ansökningar och kursplaner skickas därefter av berörd fakultetsnämnd/motsvarande till kommitténs sekreterare Robert Axebro minst sju dagar före kommitténs sammanträde.

Nuvarande regler för kursklassificering upphör att gälla

Rektor har beslutat att Regler för klassificering av kurser till utbildningsområde (dnr UmU 500-2913-12) upphör att gälla. Nya regler ska utarbetas och fastställas av rektor senast oktober 2017. Rektorsbeslutet finns här.

Frågor om klassificering?

Utredare
Robert Axebro
Planeringsenheten

Planeringsenheten
2017-10-18