Kursklassificering

Ersättningsnivån för en kurs bestäms av institutionens utbildningsområde. Kursklassificeringsrådet kan besluta om undantag.

Utbildningsområden och ersättningnivåer

Utbildningsområde och därmed ersättningsnivå för en kurs bestäms av det utbildningsområde som den kursgivande institutionen tillhör. Ersättningsnivåerna för respektive utbildningsområde bestäms av regeringens regleringsbrev till Umeå universitet.

Kursklassificeringsrådet

Om kursen kräver särskilda lokaler, särskild utrustning, exkursioner, patientnära undervisning med handledning eller andra fördyrande moment kan kursklassificeringsrådet vid Umeå universitet besluta om att en kurs ska få ett utbildningsområde med en högre ersättningsnivå.

Heidi Hansson
Vicerektor
Ordförande

Torkel Molin
Universitetslektor
Humanistisk fakultet

Ann-Louise Silfver
Universitetslektor
Samhällsvetenskaplig fakultet

Per Lindström
Professor
Medicinsk fakultet

Sara Sjöstedt de Luna
Professor
Teknisk- naturvetenskaplig
fakultet
Anna Lindqvist
Universitetslektor
Lärarhögskolan

Per-Olof Ågren
Universitetslektor
Universitetspedagogik
och lärandestöd
Rupali Bhalerao
Utredare
Sakreterare/Handläggare
Planeringsenheten
   

För att få tillgång till protokoll, kontakta rådets
sekreterare
Rupali Bhalerao

Kommande möten

14 juni kl. 15.30-16.30 i Union, Samverkanshuset.

Ansökan om ändrad klassificering

För att ändra kursens utbildningsområde krävs följande

  1. Att institutionen i en ansökan utifrån kostnader motiverar omklassificeringen
  2. Att fakulteten tillstyrker ansökan
  3. Att ansökan bifalles av kursklassificeringsrådet

Ansökan om ändrad kursklassificering ska ske genom att ansökningsblanketten fylls i och skickas tillsammans med kursplanen till berörd fakultetsnämnd/motsvarande för bedömning.

Tillstyrkta ansökningar och kursplaner skickas därefter av berörd fakultetsnämnd/motsvarande till kommitténs sekreterare Rupali Bhalerao minst sju dagar före kommitténs sammanträde.

Frågor om klassificering?

Utredare
Rupali Bhalerao
Planeringsenheten

Planeringsenheten
2018-06-05