LH utlyser medel för samverkan för forskningsbaserad kvalitetsutveckling

4 maj 2022

Härmed utlyses upp till 4 000 000 (maximalt 1 000 000 kronor per ansökan) för att möjliggöra för lärare/forskare vid universitetet och förskollärare, lärare i skolan eller studie- och yrkesvägledare att under en period om minst ett år tillsammans arbeta för att utveckla modeller som stödjer forsknings- och professionsanknytning av Lärarhögskolans utbildningar.

I professionsnära utbildningar som de inom Lärarhögskolans verksamhetsområde är kunskaper om och nära samverkan med professionen central. Genom t.ex. examensarbeten och VFU/praktik i Lärarhögskolans utbildningar skapas många möten mellan akademi och profession. Mellan skola och akademi finns flera verksamheter som bland annat syftar till att inspirera till forskningsanknuten förskola, skola och utbildningar för skolans personal. T.ex. kan nämnas Utbildning, Lärande, Forskning (ULF) och övningsskolor. ULF finns för att öka förutsättningar för långsiktigt hållbara samverkansmodeller för forskning, mellan skola och akademi. Övningsskolor finns för att i samarbete mellan lärosäte och skolan öka kvaliteten i främst Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik men också att möjliggöra för professionsanknytning av Lärarhögskolans program. Denna utlysning kan ses som ett komplement till de verksamheterna.

Härmed utlyses upp till 4 000 000 (maximalt 1 000 000 kronor per ansökan) för att möjliggöra för lärare/forskare vid universitetet och förskollärare, lärare i skolan eller studie- och yrkesvägledare att under en period om minst ett år tillsammans arbeta för att utveckla modeller som stödjer forsknings- och professionsanknytning av Lärarhögskolans utbildningar. Utlysningens huvudsakliga fokus är kvalitetsförstärkningar av examensarbeten genom stärkt koppling till praktiknära forskning.

Även utveckling i samma riktning av VFU/praktik-kurser och andra undervisningsaktiviteter kan erhålla medel.

 • Projekttiden kan sträcka sig som längst fram till och med 31 december 2024.
 • Projektansökan ska innehålla en beskrivning av projektets syfte, relevans och genomförande. Där beskrivs också projektets förväntade resultat och nytta för verksamheterna samt spridning inom Lärarhögskolans område och skolhuvudman. Namn på deltagare från Umeå universitet och skolhuvudman och deras respektive arbetsplats ska framgå i ansökan. Den bör inte vara längre än 7 000 tecken inklusive blanksteg.
 • Bilagor:
  o En tidsplan där viktiga hållpunkter i projektet specificeras och där arbetstid för respektive deltagare och tidsperiod i projektet anges (i procent).
  o En budget där direkta och indirekta kostnader specificeras. Godkända kostnader är lön inklusive lönekostnadspåslag, drift samt gemensamma kostnader/overhead. Driften får uppgå till max 10 procent av sökt belopp. I budgeten ska både totala sökta kostnader och kostnader fördelade på skolhuvudman och Universitetet framgå.
  o Aktuell CV för respektive projektdeltagare.
 • Maximalt totalt anslag för varje ansökan är 1 000 000 kronor.
 • Varje ansökan/projekt förutsätter minst en deltagare vid vardera Umeå universitet och en skola/förskola.
 • Varje deltagare ska ha en pågående anställning vid någon av nämnda arbetsplatser.
 • Ansökan ska innehålla en bilaga med ett signerat medgivande av ingående personals närmsta chefer. Cheferna ska medge tidsplanen och att arbetstid i tänkt utsträckning finns att tillgå liksom att budgeten har granskats och godkänts.
 • Ansökan görs av anställd vid Umeå universitet med betydande och aktuell erfarenhet inom någon av Lärarhögskolans utbildningar.
 • Följande faktorer räknas som prioriterande men inte nödvändiga vid beslut om tilldelning:
 • o Om projektet stödjer fortsatt utveckling av övningsskolor
  o Kopplingar till pågående ULF-projekt eller fördjupningar av avslutade sådana
  o Geografisk spridning över Lärarhögskolans område.
 • Ansökan sänds till Emma Thurén vid Lärarhögskolan (emma.thuren@umu.se) av anställd vid Umeå universitet.
 • Senast tre månader efter projekttidens slut redovisas projektets resultat skriftligt till Lärarhögskolan, närmare instruktion för redovisning kommer att presenteras till projekten som beviljas medel.
 • Senaste ansökningsdag: 30 september 2022

Vid eventuella frågor, kontakta Lärarhögskolans föreståndare eller biträdande föreståndare:

Lars-Erik Lauritz
lars-erik.lauritz@umu.se

Eva Lindgren
eva.lindgren@umu.se

Anna Lindqvist
anna.lindqvist@umu.se

Lars-Erik Lauritz

Föreståndare Lärarhögskolan