Klart hur hela satsningen på 315 miljoner ska användas

7 september 2021

Universitetsstyrelsen beslutade i april om att genomföra en strategisk satsning på 315 miljoner inom åtta utvalda områden åren 2021–2025 för att ytterligare stärka universitetets forskning och utbildning. I maj beslutade rektor hur 176 miljoner av satsningen skulle fördelas, och nu har rektor efter dialog med verksamheten beslutat om resterande 139 miljoner.

– Det känns väldigt bra att vi nu har tagit ytterligare ett steg i arbetet med universitetets stora strategiska satsning på att utveckla och förstärka prioriterade områden baserade på visionen. Det här delbeslutet kompletterar det första från i våras, och i den här omgången ingår bland annat satsningar på digitalisering, tillgänglighet, språkstöd och flexibelt lärande, stöd för forskningsdatahantering, forskningsinfrastruktur och karriärtjänster och insatser för att stärka universitetets kommunikation och marknadsföring. Jag ser fram emot att i nästa fas ta del av verksamhetens konkreta planer och åtgärder inom varje område, säger rektor Hans Adolfsson.

Den stora strategiska satsningen innebär i genomsnitt 70 miljoner per helår till forskning och utbildning, med start andra halvåret 2021 till och med år 2025. Insatserna ska stärka universitetets konkurrenskraft nationellt och internationellt. Fördelningen i delbesluten har skett i dialog med verksamheten, och beretts och processats i universitetets strategiska råd och ledningsrådet.

Fördelning prioriterade områden år 2021–2025, delbeslut 1 och 2:

Område Delbeslut 1 (maj)
Delbeslut 2 (september)
Medel, miljoner kronor
(avrundat)
Stärkt pedagogisk utveckling, stöd och tillgänglighet Delbeslut 2 26,2
Satsning på arktisk forskarskola
med inriktning mot hållbar utveckling
Delbeslut 1 32,8
Förstärkning av utbildning Delbeslut 1 60,0
Stärkt kompetensförsörjning Delbeslut 1 60,0
Satsning på digitalisering Delbeslut 1 och 2 64,0 (21,0 + 43,0)
Satsning på infrastruktur Delbeslut 2 24,0
Stärka synlighet och varumärke Delbeslut 2 14,2
Andra insatser Delbeslut 1 och 2 33,9 (2,2 + 31,7)
Totalt Delbeslut 1 och 2 315,0

Läs mer om rektorsbeslutet: Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning – delbeslut 2

Planer för aktiviteter och åtgärder
Senast den 10 september ska fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen lämna in övergripande planer för aktiviteter och åtgärder för insatser i delbeslut 1 till Planeringsenheten. Motsvarande datum för delbeslut 2 är den 31 oktober.

Uppföljnings- och ekonomirutiner
Rektor beslutade den 29 juni 2021 att fastställa uppföljnings- och ekonomirutiner för satsningen. Om behov uppstår kan rektor vid ett senare tillfälle besluta att omfördela medel mellan områden och insatser för att säkerställa att insatsernas syfte uppnås i så hög utsträckning som möjligt.

Om universitetets satsning på forskning och utbildning
Den 21 april fastställde universitetsstyrelsen rektors förslag på strategisk inriktning och omfattningen av universitetets insatser, för att ytterligare stärka forskning och utbildning. Satsningen gäller perioden 2021–2025 och omfattar totalt 315 miljoner kronor. Insatserna rör åtta övergripande områden som utgår från universitetets vision och tagits fram i nära dialog med verksamheten.

Läs tidigare nyheter om satsning och fördelning:
Universitetet satsar 315 miljoner på forskning och utbildning

Delbeslut om fördelning av medel till forskning och utbildning

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta:
Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.