Strategiska utmaningar kräver resurser

22 februari 2022

Universitetet lämnar ett budgetunderlag till regeringen i februari varje år. I sitt budgetunderlag för perioden 2023–2025 framhåller universitetet ett antal strategiska utmaningar som medför ett behov av ökade resurser, både till universitets- och högskolesektorn som helhet och specifikt till Umeå universitet. Det rör sig bland annat om höjda ersättningar till utbildning, långsiktighet i utbildningssatsningar, höjda basanslag till forskning och finansiering av forskningsinfrastruktur.

Umeå universitet har en viktig roll att spela i den pågående gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige. För att i ännu högre grad kunna medverka till denna samhällsomvandling genom att bidra till kompetensförsörjningen och behovet av ny forskningsbaserad kunskap som den medför, vill universitetet att anslaget ökar med 100 miljoner kronor per år. Därtill framförs äskanden om fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen, decentraliserad sjuksköterskeutbildning, geografiskt utvidgad barnmorskeutbildning, utökad kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen och nationellt uppdrag för samisk hälsovetenskaplig forskning och utbildning.

Budgetunderlaget är ett årligt återkommande dokument som universitetsstyrelsen fastställer som ett inspel till regeringens arbete med statsbudgeten inför kommande budgetproposition.

Vill du veta mer? 

Läs rektor Hans Adolfssons kommentar om budgeten i universitetsledningen blogginlägg. 

Budgetunderlag för Umeå universitet för perioden 2023-2025. 

Redaktör: Maja Wik

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.