Alla aktiviteter inom den strategiska satsningen har startat

24 augusti 2023

Vid universitetsstyrelsens sammanträde den 23 augusti presenterades en uppföljning av universitetets satsning på 315 miljoner för att ytterligare stärka forskning och utbildning. Bedömningen är att alla aktiviteter har startat och att användningen av medel har ökat.

Uppföljningen visar att genomförandet av aktiviteterna har kommit olika långt. Det beror bland annat på när i tid som rektor tog beslut om finansiering. En annan orsak är att flera aktiviteter inneburit rekrytering av personal. Rektor har beslutat om åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för aktiviteter där medelsförbrukningen har varit låg, vilket inneburit omfördelning av vissa medel.

Biträdande universitetsdirektör vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

– Det gläder mig att alla aktiviteter har kommit i gång och det är kul att se bredden av de insatser som pågår för att ytterligare utveckla forskning och utbildning. I samband med rapporteringen har flera aktivitetsansvariga betonat verksamhetsnyttan, eftersom satsningen möjliggör betydelsefulla aktiviteter som inte hade rymts inom ramen för ordinarie budget, säger biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson.

Den senaste rapporten ger en bild av vad som genomförts inom ramen för satsningen till och med den 30 april 2023. Universitetsstyrelsen beslutade att satsningen fortsättningsvis kommer att följas upp per tertial, vilket innebär vid styrelsens kommande sammanträden i februari, juni och oktober.

Satsningen utgår från universitetets vision och sker inom åtta utvalda områden, som tagits fram i nära dialog med verksamheten. Insatsen finansieras av universitetets myndighetskapital och sträcker sig över perioden 2021—2025.

Vill du veta mer?

Läs på Aurora om vilka insatser som pågår för att stärka forskning och utbildning
Kontakta Per Ragnarsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.