Pedagogisk portfölj

Syftet med en pedagogisk portfölj är att synliggöra en lärares pedagogiska skicklighet. Skickligheten visar sig i hur och varför läraren genomfört sitt pedagogiska uppdrag på ett visst sätt samt vilka effekter detta haft på undervisningens kvalitet och studenternas lärande.

Pedagogisk skicklighet bedöms vid rekrytering och befordran av lärare samt vid inplacering i universitetets pedagogiska meriteringssystem. För att en bedömning ska vara möjlig krävs att meriterna är sammanställda i en pedagogisk portfölj. Portföljen kan även användas för egen karriärplanering och i samband med utvecklings- och lönesamtal. Umeå universitet har regler för dokumentation av pedagogiska meriter och bedömning av pedagogisk skicklighet. Här kan du få konkreta tips och idéer för hur du sammanställer din pedagogiska portfölj för olika ändamål.

En pedagogisk portfölj ska alltid inrymma:

  • lärarens redogörelse för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden
  • exemplifieringar av hur dessa uttrycks i den pedagogiska praktiken, samt
  • andras värderingar av, och omdömen om, lärarens pedagogiska verksamhet.

Alla tre delar ska beläggas med bilagor, litteraturhänvisningar eller länkar för att dokumentationen ska bli allsidig och trovärdig. Dessutom ska den pedagogiska portföljen kompletteras med ett CV. Omfattningen på portföljen bör inte överstiga 8 sidor utskriven text, exklusive bilagor och CV.

Kriterier för pedagogisk skicklighet

I Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet specificeras vilka högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att vara behörig för läraranställning och befordran. Högskolepedagogisk kompetens kan erhållas på många olika sätt, till exempel genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och genom beprövad erfarenhet.

I Handläggningsordning för pedagogisk meritering anges kriterierna för Meriterad och Excellent lärare. Meriteringsmodellen prövades i en pilotomgång under 2013 och utvärderades våren 2016 efter två ordinarie utlysningar. Den nuvarande modellen lanserades 1 juli 2016 och gäller tills vidare. Modellen öppnar för sökande under hösten 2016, efter kriterier och instruktioner till sökande och sakkunniga justerats av Nämnden för högskolepedagogisk meritering.

I UPLs kurser får du stöd att utveckla din pedagogiska skicklighet samt att dokumentera dina pedagogiska meriter i en portfölj. Vi erbjuder också några specifika verkstäder som fokuserar på framställning eller bedömning av pedagogiska portföljer.

Hanna Karlsson
2021-10-15