Du blir uppsagd

En anställning vid Umeå universitet kan avslutas på grund av arbetsbrist, personliga skäl eller avsked.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist är ett lagtekniskt begrepp och betyder inte alltid att det är brist på arbetsuppgifter. Uppsägning på grund av arbetsbrist kan generellt sägas vara uppsägningar som sker på grund av yttre omständigheter och inte på grund av den uppsagda personen.

Arbetsbrist kan uppstå för att vissa arbetsuppgifter inte kan finansieras eller för att verksamhetens utveckling kräver förändringar som innebär att vissa arbetsuppgifter inte längre ska utföras inom universitetet.

En arbetsbristsituation inom universitetet hanteras enligt en väldefinierad process och styrs av lagar, avtal och styrdokument. Under processen ges löpande information till berörda.

Hur lång uppsägningstid du har vid uppsägning på grund av arbetsbrist regleras av Lagen om anställningsskydd, Villkorsavtalet, Villkorsavtalet-T (läs mer om villkorsavtalen på Arbetsgivarverkets hemsida) och Avtal om omställning.

Uppsägning på grund av personliga skäl

En tillsvidareanställd kan sägas upp på grund av personliga skäl, det vill säga skäl som beror på honom eller henne personligen. Det kan till exempel vara oegentligheter, våld på arbetsplatsen eller arbetsvägran. Både chef och medarbetare ska gemensamt sträva efter att lösa en uppkommen situation om så är möjligt för att undvika uppsägning.

Avsked

Ett avsked betyder att en anställd får lämna sin anställning med omedelbar verkan. Vid ett avskedande måste den anställde grovt ha åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det kan till exempel handla om våld, hot, stöld eller illojalitet. Beslut om avsked fattas av Personalansvarsnämnden Umeå universitet.

Relaterad information

Birgitta Berglund
2021-09-01