Semester

Du har rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få full betald semester så måste du vara anställd hela året. För lärare ska överenskommelse om semester göras med prefekt senast den 31 maj.

Sjuk under semestern?

Om du blir sjuk under din semester och vill byta ut den mot sjukledighet, ska du omgående på insjuknandedagen (även om du har ett läkarintyg) anmäla detta till din arbetsplats. Anmälan kan göras i PASS och till din chef.

Årssemester

Är du inte anställd hela kalenderåret minskar antalet betalda semesterdagar. Du kan dock ha rätt till obetalda semesterdagar så att den sammanlagda semester för året uppgår till fem veckor, eller om anställningen börjar den 1 september eller senare, till en vecka. Antalet semesterdagar som du tjänar in framgår av din lönespecifikation.

Antal semesterdagar

Till och med det år du fyller 29 år

28 dagar

Från och med det år du fyller 30 år

31 dagar

Från och med det år du fyller 40 år

35 dagar

Läkare som har arbetat vid röntgen- eller radio-
terapiavdelning i 5 år

42 dagar

Semesterns förläggning för lärare

Semester ska förläggas till undervisningsfri arbetstid. Semestern förläggs sammanhängande under sommaren med början måndagen efter midsommardagen, om inte annat skriftligen överenskommits mellan prefekt/motsvarande och den enskilde läraren. Den skriftliga överenskommelsen ska ha träffats senast den 31 maj aktuellt år. För doktorander ska semestern vara uttagen innan anställningen upphör. Ansökan om semester görs i PASS.

Vill du spara semesterdagar ska du underrätta din chef senast den 31 maj aktuellt år. Du får maximalt ha 30 sparade semesterdagar.

Om du inte har ansökt om semester den 31 maj eller har angett att du vill spara semester, har din prefekt rätt att lägga ut semester i enlighet med det lokala avtalet.

Med lärare avses befattningar reglerade i gällande anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. Avtalet tillämpas även vid anställning som doktorand, amanuens, assistent med utbildningsbidrag samt klinisk assistent.

Mer information om förläggning av semester för lärare:
Lokalt avtal om förläggning av semester för lärare samt tillämpningsanvisningar
Blankett Semesterförläggning - beslut

Ansökan om semester

Ansök i så god tid som möjligt om semester så att den kan planeras in i arbetet och godkännas av din chef. Det är din chef som beslutar om när du får ta ut din semester i samråd med dig.

Arbetsgivaren är, om det inte finns särskilda skäl, skyldig att lägga ut en arbetstagares hela årssemester som ledighet under året, om inte arbetstagaren sparar semester. Semesterledighet ska förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti. Om arbetsgivaren vill lägga ut semester ska arbetstagaren underrättas om beslutet två månader före ledighetens början.
Vid oenighet om semesterns förläggning kan både arbetsgivaren och arbetstagarens fackliga organisation begära överläggning.

Ansökan om semester gör du via det personaladministrativa självservicesystemet, PASS.

Spara semester?

Om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under ett kalenderår får du spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Du får högst ha 30 sparade semesterdagar. Om du har semester som av olika skäl inte har kunnat läggas ut och den outtagna semestern inte ryms inom de 30 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar, i normalfallet februari månad.

Om du har mer än 30 sparade semesterdagar kan du läsa om de nya villkoren för sparad semester här.

När du tar ut din semester räknas dina dagar först från årets semester, därefter från dina sparade semesterdagar.

Umeå universitet erbjuder också att arbetsgivaren och arbetstagaren träffar en enskild överenskommelse om att sparade semesterdagar löneväxlas i form av en engångsinsättning till tjänstepension. Läs mer om löneväxling.

Semesterns beräkning

Det är ingen skillnad mellan heltidsarbetande och deltidsarbetande när det gäller antalet semesterdagar man har rätt till. Semester under en del av dagen räknas som en hel semesterdag. Lördagar, söndagar och helgdagar samt påskafton, nationaldagen, midsommar-, jul- och nyårsafton under en semesterperiod räknas inte som semesterdagar.

För dig som arbetar måndag-fredag varje vecka räknas varje ordinarie arbetsdag som en semesterdag.

För dig som har koncentrerad förläggning av din arbetstid får ditt semesteruttag en kvotberäkning som är uträknad utifrån hur många arbetsdagar du arbetar i genomsnitt per vecka. Om du har frågor om kvotberäkning av semestern, kontakta din lönespecialist.

Semesterersättning

Om du får anställning med timersättning ingår 12 % semesterersättning i det som betalas ut till dig.

Om du slutar din anställning och inte har tagit ut alla semesterdagar betalas semesterersättning för kvarvarande dagar. Ersättningen betalas normalt ut månaden efter att din anställning har avslutats.

 

Kontakt lönespecialist

Lönespecialisterna kan du kontakta när du exempelvis har funderingar om löneutbetalning.

Vem är min lönespecialist?

Kontaktuppgifter alla lönespecialister

PASS

PASS är det självrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas i PASS.

Logga in i PASS

Birgitta Berglund
2023-05-31