Pedagogisk meritering

Som lärare vid Umeå universitet kan du ansöka om pedagogisk meritering.

Du har behörighet att ansöka om du är anställd lärare vid Umeå universitet med minst fem års undervisningserfarenhet, motsvarande minst två års heltidsundervisning. Du måste också ha högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor eller 15 hp.

Det övergripande målet för Umeå universitets modell för högskolepedagogisk meritering är att bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen genom att:

  • stimulera lärare att utveckla hög pedagogisk kompetens
  • uppmärksamma och premiera hög pedagogisk kompetens hos Umeå universitets lärare
  • uppmuntra institutioner och fakulteter att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling
  • ha tydliga kriterier för högskolepedagogisk skicklighet
  • utifrån dessa kriterier bedöma och belöna denna skicklighet

Modellen har två nivåer: meriterad och excellent lärare. För att ansöka om excellent nivå krävs att du redan utnämnts till meriterad lärare. Varje nivå beskrivs av ett antal kriterier för pedagogisk skicklighet. För utnämning krävs att samtliga kriterier för den aktuella nivån är uppfyllda. Utnämning ger en lönejustering för läraren. Lönejusteringen fastställs vart fjärde år av rektor.

Nämnden för högskolepedagogisk meritering, med representanter från varje fakultet, har det övergripande kvalitetsansvaret. Beslut om utnämning i modellen fattas av respektive fakultet.

Ansökan

För utförliga instruktioner se Anvisningar för sökande under rubriken Utlysning samt en guide för dokumentation av pedagogiska meriter under rubriken Relaterad information.

Ansökan ska bestå av:

  • en huvudtext, redovisning av pedagogiska meriter
  • pedagogiskt CV
  • prefekts yttrande om behörighet

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet. En utlysning sker två gånger per år och sista ansökningsdag är vanligtvis i mitten av februari och mitten av september.

Ansökan handläggs av respektive fakultet och enbart kompletta ansökningar skickas för sakkunnigprövning. En pedagogiskt sakkunnig utses för meriterad nivå och två för excellent nivå. Baserat på de inkomna sakkunnigutlåtandena ger nämnden en rekommendation till fakultetens beslut. Respektive fakultet fattar därefter beslut om utnämning.

Stöd till lärare som vill sammanställa en pedagogisk portfölj, eller bedöma pedagogisk skicklighet, ges av UPL. Frågor om ansökan och handläggning besvaras av respektive fakultetskansli.

Fakulteternas länkar för ansökan

Humanistisk fakultet

Diarienummer: AN 2.2.2-23-24

Länk till ansökan - sista ansökningsdag 15 februari

Medicinsk fakultet

Diarienummer: AN 2.2.2-24-24

Länk till ansökan - sista ansökningsdag 15 februari

Samhällsvetenskaplig fakultet

Diarienummer: AN 2.2.2-25-24

Länk till ansökan - sista ansökningsdag 15 februari

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Diarienummer: AN 2.2.2-26-24

Länk till ansökan - sista ansökningsdag 15 februari

Validering av andra meriteringssystem

En lärare som har pedagogisk meritering från andra lärosäten i Sverige eller utomlands kan ansöka om att få dessa meriter validerade. Ansökan skickas in via rekryteringssystemet vid ordinarie utlysning. Mer information om hur en validering går till finns i Handläggningsordning för pedagogisk meritering. Om du har frågor om validering kan du kontakta utbildningsledaren vid din fakultet.

Utländska meriteringssystem som är validerade

För närvarande har Nämnden för högskolepedagogisk meritering validerat det brittiska meriteringssystemet Higher Education Academy (HEA).

Ellen Säll
2024-01-16