Vägledning för utbildning

Framtida kunskapsutveckling inom AI

För att möta verksamhetens behov av stöd och vägledning har en bred arbetsgrupp satts samman för att diskutera samt ge förslag på examinationsupplägg som motverkar fusk men samtidigt är meningsfulla i relation till studenternas lärande och utveckling av kunskaper, inte minst i förmågan till kritiskt och kreativt akademiskt skrivande.

Vi behöver tillsammans utveckla kunskap och förhållningssätt som bidrar till att bibehålla en hög kvalitet på våra utbildningar i relation till förändringar i vår samtid. I förlängningen ser vi att utvecklingen med generativ AI ställer frågor till oss om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden, samt hur vi stöttar lärande i bred bemärkelse för att utveckla dessa kunskaper. Detta är ett område som utvecklas snabbt och vi behöver tillsammans hålla diskussionen levande på alla nivåer inom verksamheten.

Tre principiellt viktiga frågor till högre utbildning

  • Om studenters kunnighet. Hur säkerställer vi att studenter utvecklar ett omdöme och färdighet i relation till AI, så att de är förberedda på ett yrkesliv och medborgarskap som innefattar AI?
  • Om lärprocesser. Hur skapar vi signifikanta meningsfulla lärupplevelser för studenterna, så att de inte medvetet eller omedvetet använder AI och andra hjälpmedel på ett sätt som omintetgör det avsedda lärandet?
  • Om examination, vilseledande och fusk. Hur utformar vi kunskapsbedömning och examination på ett sätt som fångar studentens kunnande och kunskapsuttryck till skillnad från produkter och uttryck som studenten lämnar in som inte speglar individens förmåga eller kunnande?

Utmaningar med AI i utbildning

En stor utmaning för oss som myndighet är att säkerställa att studenter erbjuds en ändamålsenlig och stöttande studiemiljö och att de inte använder generativ AI på ett oetiskt eller vilseledande sätt vid examination. För att hantera den utmaning som AI utgör hänvisar Bjelobaba (2020) till fyra ansatser. Dessa synliggör hur man på olika vis kan förhålla sig till denna utmaning:

- Förebyggande kultur

- Pedagogiska metoder

- Övervakning

- Avskräckande

De två övre ansatserna sätter fokus på lärandet medan de undre har ett större fokus på kontroll av studenters beteende. Ett exempel på arbete med förebyggande kultur kan vara att lärarlag inom kurser och program gemensamt kommer överens om vilket förhållningssätt och riktlinjer till AI som kommuniceras med studenterna. En målsättning är stödja studenternas professionella förhållningssätt till AI och synliggöra vad som är betydelsefullt för deras lärande. Förändringstakten inom AI kommer förutsätta att kontinuerligt se över resurser och stöd för studenter och personal.

Ellen Säll
2023-11-15