Intäkter för grund- och avancerad nivå - HST och HPR

Intäkterna för grundutbildningen baseras på uppgifter från Ladok. Därför är det viktiga att uppgifterna om studenternas registreringar och resultat är korrekta.

Intäkterna baseras på helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr), det vill säga registreringar och resultat. Summan av alla hst och hpr bildar det underlag
som skickas till Utbildningsdepartementet för avstämning mot Umeå universitets grundutbildningsanslag.

Helårsstudent - hst

Helårsstudenter baseras på antalet förstagångsregistrerade och fortsättningsregistrerade studenter i grundutbildningen.

Helårsstudenter = kurstillfällets högskolepoäng gånger antal registrerade studenter, delat med 60.

Exempel: En kurs om 15 högskolepoäng för 18 registrerade
studenter innebär att antalet hst blir (15 x 18)/ 60 = 4,5.
Kursen ger alltså 4,5 hst.

Helårsprestation - hpr

Helårsprestationer baseras på summan av alla presterade högskolepoäng under en period (vanligtvis ett kalenderår). Med presterade högskolepoäng menas de högskolepoäng som studenter åstadkommer genom examination och
obligatoriska poänggivande moment.

Helårsprestationer = antal avklarade högskolepoäng delat
med 60.

Exempel: En kurs om 15 högskolepoäng, där tio studenter
har klarat 15 högskolepoäng, medan åtta studenter bara
har klarat 7,5 högskolepoäng, ger:
(10 x 15)+(8 x 7,5)=210 högskolepoäng. 210/60=3,5 hpr.

Maria Bek
2023-01-16