Avveckling av Cambro och Moodle

Du som lärare har tillgång till material i Cambro och Moodle under större delen av 2023. Studenter kan inte längre logga in och i mitten av juni 2022 arkiverades lärplattformarna.

Förankring av tidsplan för avveckling av Cambro och Moodle har skett i styrgruppen för projektet samt i referensgrupp med studierektorer och pedagogiskt ansvariga. Tidsplanen för avveckling fastställdes av styrgruppen 20/11 2020 och har förlängts med hänsyn till situationen med pandemin.

Foto:

Bytet av lärplattform till Canvas är klart. Det innebär i praktiken att både Cambro och Moodle kommer stängas under 2023.

Viktiga datum

16 december 2022

Cambro och Moodle stängde för studenter. Anställda kan fortsatt logga in i de gamla lärplattformarna, men inloggning fungerar endast om du är uppkopplad mot Umeå universitets nätverk eller ansluter till nätverket via VPN.

Cambro och Moodle i läsläge under 2023

Du som anställd kommer att ha åtkomst till Cambro och Moodle i läsläge även under 2023.

12 december 2023 - Cambro och Moodle stänger

Inloggning till Cambro och Moodle stänger och systemen avvecklas. Åtkomst till material efter detta datum hänvisas till Registratur och arkiv och det bevarandematerial som genererats från den automatiska arkiveringen. Formatet som genereras för dessa handlingar kommer skilja sig från originalformatet.

För studenter

Studenter kommer inte att komma åt Cambro eller Moodle. Vill en student komma åt material i Moodle eller Cambro så kontaktar studenten ansvarig lärare för access.

Att tänka på kring avveckling och arkivering

Det finns stor variation i hur Cambro och Moodle över tid nyttjats och vilka handlingstyper som förekommer. Därför behöver varje institution och programråd göra en avvägning om det finns övriga handlingar i lärplattformarna med bevarandekrav utöver det som arkiveras automatiskt. Oml det finns material med bevarandevärde i enlighet med dokumenthanteringsplanen för grund- och avancerad nivå eller andra dokumenthanteringsplaner ska detta ha bevarats separat innan december 2023.

Dokumenthanteringsplan för grund- och avancerad nivå

Arkiv- och gallringsguide för Cambro och Moodle

För att underlätta hantering av omprov två år efter att kurstillfället gavs i Cambro eller Moodle, behöver ansvarig institution eller programråd ansvara för att spara relevant betygsunderlag i Ladok. Vissa institutioner brukar behålla material längre tillbaka än så för att kunna erbjuda studenter en möjlighet att avsluta moment. Det är alltså av stort vikt att allt betygsgrundande underlag som ni har ett fortsatt behov av dokumenteras separat från Cambro och Moodle innan nedstängningen i december 2023.

Ansvar, och eventuella beslut, för vad institutionen ska arkivera och hur lång tid tillbaka, ligger ytterst på ansvarig prefekt eller motsvarande.

 

Kontakt

Arkivfrågor:

Arkivarie Eva-Lisa Holmström eller Erik Thorsten 

Allmänna frågor:

Biträdande föreståndare, UPL, Karl Idberger

 

Ellen Säll
2024-01-09