Uppdragsutbildning

Arbetsgivare som önskar stärka sin verksamhet med ny kunskap, eller organisationer som vill ge arbetssökande en möjlighet till kompetensutveckling, kan göra det genom att köpa uppdragsutbildningar av oss på Umeå universitet.

Vi kan utbilda medarbetare i företag, myndigheter och organisationer utifrån hela universitetets kunskapsutbud.

Foto: Mostphotos

Uppdragsutbildning är utbildning som universitetets institutioner ordnar efter beställning från juridiska personer (exempelvis företag, myndigheter eller organisationer). Det kan röra sig om allt från kortare kompetenshöjande kurser eller seminarier till längre utbildningar. I första hand är det ni, alltså institutionerna själva, som ger utbildningen och ansvarar för innehållet, men om det behövs kan ni också ta in kompletterande kompetens.

Att bedriva uppdragsverksamhet är ett ännu ett sätt att sprida kunskap, se till att den kompetens som finns vid Umeå universitet kommer till nytta och bidra till det livslånga lärandet. Dessutom får vi inblick i olika verksamheters aktuella behov, vilket i sin tur kan bidra till att utveckla vår utbildning och forskning. 

Uppdragsutbildningen ska liksom övrig utbildning vila på vetenskaplig grund och hålla samma höga kvalitet.

Ni kan själva publicera era erbjudanden om uppdragsutbildningar på sidan
Kompetensutveckla genom uppdragsutbildning. Använd Forms-mallen för anmälningsformulär nedan, istället för det formulär som går att skapa i Episerver. 

Mall för anmälningsformulär

För att säkra hanteringen av personuppgifter använder har vi, tillsammans med ITS, tagit fram en mall för anmälningsformulär via Forms. Genom att duplicera mallen får ni ett färdigt formulär som ni själva kan anpassa med titel på utbildningen i fråga och, om ni så önskar, med särskilt tackmeddelande. 

När ni är nöjda med anmälningsformuläret gör ni så här:

 • Klicka på knappen Dela som finns uppe i det högra hörnet. 
 • Kopiera den översta länken som ligger under rubriken Skicka och samla in svar. Då får ni en länk där personer kan svara på frågorna i formuläret, men inte (av misstag) komma åt att ändra dess innehåll. 
 • Gå till er utbildningssida på Kompetensutveckling för yrkesverksamma
 • Lägg till en underrubrik som heter Anmälan (om det inte redan finns).
 • Beskriv sedan helt kort vad som gäller för de som är intresserade, exempelvis när de senast ska anmäla sig, och klistra in länken till formuläret. Förslagsvis under en länktitel i stil med Gå till anmälan, Anmäl dig eller dina medarbetare här. 

Mall för anmälningsformulär

Hur skiljer sig uppdragsutbildning från "vanlig" högskoleutbildning?

Det som skiljer en uppdragsutbildning från en reguljär högskoleutbildning är:

 • finansieringen,
 • sättet att utse deltagare
 • och deltagarnas skyldigheter och rättigheter gentemot universitetet.

Finansiering
Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas mot avgift från juridisk person som kan vara både offentlig och privat. Den grundar sig alltid på ett avtal mellan universitetet och uppdragsgivaren.

Deltagare och villkor
Då uppdragsgivaren betalar utbildningen utser denna själv vem eller vilka som ska delta. Deltagarna behöver alltså inte uppfylla högskoleförordningens krav på behörighet.

Deltagarna i utbildningen är heller inte regelrätta studenter vid Umeå universitet. Därför omfattas de inte av högskolelagens regler om disciplinära åtgärder, lagen om likabehandling av studenter i högskolan, den obligatoriska personskadeförsäkringen eller rätten till e-postkonto vid universitetet.

Uppdragsutbildning är inte detsamma som reguljär högskoleutbildning. Den kan vara poänggivande, men behöver inte vara det, och deltagarna får examensbevis eller kursbevis. I somliga fall kan emellertid deltagare som inte tidigare har behörighet till högskolan tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande behörighet.

Gällande regler för uppdragsutbildning

Läs mer om de regler som gäller för uppdragsutbildningar i dokumentet Handläggningsordning för uppdragsutbildning. Här hittar du bland annat universitetets policy, hanteringsordning och ansvarsområden för fakulteter, institutioner och Enheten för forskningsstöd och samverkan.

Beräkna kostnader

När universitetet beräknar kostnader för en uppdragsutbildning ska alla kostnader tas med:

 • lön och arvode för kursledare och administrativ personal, lokaler och förtäring,
 • resekostnader,
 • teknikstöd,
 • marknadsföring,
 • kursmaterial och förbrukningsvaror,
 • samt administrativa påslag.

Det finns en färdig kalkylmall för beräkningar av uppdragsutbildningar, som visar vilka poster som ska finnas med.

Vill du ha råd och stöd?

Enheten för forskningsstöd och samverkan kan hjälpa dig i frågor som rör uppdragsutbildning vid Umeå universitet.

Kontakta gärna: Kerstin Reinholdsson, kerstin.reinholdsson@umu.se

Lena Holmberg
2023-09-11