Doktorandhandboken

Denna handbok riktar sig till doktorander, handledare och institutionsledningar vid humanistisk fakultet. Handboken uppdateras regelbundet i takt med nationella och lokala förändringar i regelverk.

Handboken senast reviderad 2019-09-17

Antagning

Antagning till utbildning på forskarnivå regleras av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-243-18) som fastställs av universitetsstyrelsen.

Antagningsordningen är övergripande och reglerar ansökan och antagning, behörighet och urval samt finansiering för examina med doktorsexamen och licentiatexamen som slutmål. Dessutom specificeras krav för individuell studieplan och handledning i samband med antagning.

Allmän studieplan

I högskoleförordningen (6 kap. 26 §) anges att "För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan". I 6 kap. 27 § definieras att en allmän studieplan ska innehålla "det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs".

I de allmänna studieplanerna vid humanistiska fakulteten regleras behörighet, innehåll i utbildningen/förväntade studieresultat, andel kurser, andel avhandlingspoäng samt i övrigt vad som gäller för utbildning på forskarnivå inom ämnet.

Allmänna studieplaner vid humanistisk fakultet

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen är ett instrument för att både planera och följa upp varje doktorands utbildning utifrån de riktlinjer för utbildning på forskarnivå som anges i allmän studieplan och i Högskoleförordningen.

Nationella regleringar

6 kap 29 § högskoleförordningen: "För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.

Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs.

Umeå universitets regler

Umeå universitet har fastslagit regler för studieplaner i kapitel 4 i Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-279-18). Där anges vad den individuella studieplanen ska innehålla.

Humanistiska fakultetens regler

Riktlinjer för fastställande och uppföljning av individuell studieplan vid humanistisk fakultet (Strategi med aktivitetsplan dnr 501-1295-11)

Fastställande av och uppföljning av individuell studieplan är delegerat till prefekter. Prefekter kan i sin tur delegera detta vidare.

Humanistiska fakultetsnämnden gör dessutom en övergripande uppföljning av arbetet med individuella studieplaner (Humanistiska fakultetens delegationsordning) i slutet av varje år.

Utöver vad som anges i Umeå universitets mall för individuell studieplan ska följande aspekter dokumenteras och följas upp i individuell studieplan vid humanistisk fakultet:

 • deltagande i forskarskola,
 • deltagande i relevanta forsknings- och seminariemiljöer,
 • strategier för publicering.

Alla institutioner lägger in doktorandens individuella studieplan i Umeå universitets centrala Web-isp.

Lärandemål

Varje doktorand ska ha uppföljningsbara individuella lärandemål som ett stöd för att säkerställa att hon eller han uppnår de nationella examensmålen. Vid examinationen ska alla doktorander ha uppnått de kunskaper och färdigheter som anges i högskoleförordningens bilaga 2.

Vägen fram till examen skiljer sig från doktorand till doktorand och utbildningen anpassas efter varje individs enskilda förutsättningar och förkunskaper, men även efter det enskilda forskningsprojektets karaktär. De individuella lärandemålen skiljer sig därför mellan doktorander och behöver även revideras allteftersom studierna och det enskilda forskningsprojektet fortskrider.

De individuella lärandemålen formuleras i de individuella studieplanerna.

Handledning

Nationella riktlinjer för handledning

6 kap. 28§ högskoleförordningen: För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare.

6 kap. 30§ högskoleförordningen: Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. Resurserna får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. Förordning (2010:1064).

6 kap. 31§ högskoleförordningen: Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30§, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. Doktoranden måste då genom att uppvisa ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen. Förordning (2010:1064).

Umeå universitets regler

Umeå universitet har preciserat regler för handledargruppens sammansättning i kapitel 5 i Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-279-18).

Utseende och byte av handledare

Rektor har delegerat till dekan som delegerat till prefekter att utse handledare och biträdande handledare samt att upprätta avtal med andra lärosäten och aktörer när extern handledning anlitas.

Om prefekt är handledare, beslutar dekan.

Indragning av handledning och andra resurser

Rektor beslutar om indragning av handledning och andra resurser enligt högskoleförordningen 6 kap. 30 § efter utredning i enlighet med Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet (dnr 500-1981-13).

Karriärplanering

I Umeå universitets regelverk anges att institutionerna ska ansvara för att studerande på forskarnivå ges möjlighet till karriärplanering. Vid humanistisk fakultet erbjuds alla doktorander detta inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola.

Forskarskolor

Vid humanistisk fakultet är deltagande i forskarskola obligatoriskt för studerande som antas från och med 2012. Studerande antas i normalfallet till Humanistiska fakultetens forskarskola. Verksamheten inom Humanistiska fakultetens forskarskola är obligatorisk och poänggivande för forskarskolans doktorander.

Studerande, antagna vid humanistisk fakultet, som ingår i andra forskarskolor har även tillgång till verksamheten inom den Humanistiska fakultetens forskarskola.

Länkar:

Högskolepedagogik för doktorander

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

 • Samtliga doktorander som undervisar eller kommer att undervisa på grund- eller avancerad nivå ska ha relevant högskolepedagogisk kompetens.
 • Samtliga doktorander ska erbjudas utbildning för att utveckla relevant högskolepedagogisk kompetens som bidrar till pedagogisk meritering.
 • När doktoranden undervisar ska den högskolepedagogiska utbildningen genomföras och finansieras inom ramen för institutionsanställningen.
 • När den högskolepedagogiska utbildningen genomförs inom ramen för forskarutbildningen ska den dokumenteras med motsvarande högskolepoäng enligt planering i den individuella studieplanen.

Kurser och poäng

Utbildning på forskarnivå består av en kursdel och en avhandlingsdel. Kursdelens storlek, eventuella obligatoriska kurser, regleras i allmän studieplan för respektive ämne.

Poäng för kurser ska kontinuerligt dokumenteras i LADOK och avhandlingspoäng i den individuella studieplanen. Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i ladok på forskarnivå vid Umeå universitet reglerar arbetsprocessen, ansvarsfördelning och vad som ska dokumenteras.

Regler för tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande fattas av examinator inom respektive ämne för utbildning på forskarnivå. Undantaget är tillgodoräknande av masterexamen i forskarutbildningen, vilket definieras i kapitel 6.1 i Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (dnr FS FS 1.1-861-21).

För att undvika att systematisk förtur ges till sökande med masterexamen i syfte att förkorta utbildningen på forskarnivå till mindre än fyra år beslutas att:

 • ett schablonmässigt tillgodoräknande av andra året i en masterexamen är inte tillåtet
 • bedömning av tillgodoräknande av masterexamen i forskarutbildningen ska göras på fakultetsnivå (av dekan), vidare delegation är inte möjlig,
 • bedömningsgrunderna för tillgodoräknande redovisas i varje enskilt fall,
 • För att delar av utbildningen ska kunna tillgodoräknas vid antagning gäller att bedömning ska ske i varje enskilt fall och enbart efter ansökan från studenten i samband med ansökan till antagning. Ansökan om tillgodoräknande från delar av utbildning på avancerad nivå från studenten ska vara skriftlig. Vid bedömning att tillgodoräknande kan ske ska studenten få skriftlig information om konsekvenserna av tillgodoräknandet (till exempel förkortad studietid).
 • Förslag till beslut om tillstyrkan eller avslag av tillgodoräknande ska i normalfallet beredas av examinator eller motsvarande. Tillgodoräknanden ska alltid göras för varje enskild kurs i förhållande till examensfordringarna (bilaga 2 i högskoleförordningen) för utbildning på forskarnivå.
 • Bedömningsgrunderna för tillgodoräknande ska redovisas i varje enskilt fall.

Avhandling

Studerande på forskarnivå skriver antingen en monografi eller en sammanläggningsavhandling. Avhandlingsdelens omfattning i poäng regleras i allmän studieplan för respektive ämne. Humanistisk fakultetsnämnd har upprättat särskilda riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar:

För ytterligare information, se Checklista disputation.

Expensmedel

Enligt dekanbeslut 2016-04-18 (dnr 1.3.2-584-15)

Samtliga fakultetsfinansierade doktorander har tillgång till expensmedel. Följande riktlinjer gäller för fakultetsfinansierade doktoranders expensmedel:

Expensmedel är individuellt knutna till varje fakultetsanställd doktorand och uppgår till 100 000 kronor, fördelade på 25 000 kronor/år. Om doktoranden själv beslutar att ta ut en licentiatexamen i stället för en doktorsexamen får doktoranden nyttja hälften, d.v.s. 50 000 kr, av expensmedlen. Detta gäller för doktorander som finansieras till 100 procent av humanistiska fakultets medel. För anställningar som samfinansieras med andra utgår hälften av beloppet.

I första hand ska medlen användas till internationalisering, exempelvis konferens-, kontakt- och arkivresor, samt språkgranskning och översättning. De kan även användas till eventuella bokinköp och licenser för programvaror specifikt knutna till doktorandens forskningsprojekt, eller annat avhandlingsrelaterat material som inte kan finansieras inom institutionens ordinarie ram.

Medlen ska inte användas till inköp av datorer eller till finansiering av extern granskare. Dessa resurser ska tillhandahållas av institutionen. Medlen ska inte heller användas till tryckning av avhandlingen.

Användningen av expensmedel ska i möjligaste mån planeras i utarbetandet av den individuella studieplanen. Handledare och doktorand ska vara överens om hur medlen ska användas. Vid oenighet ska ärendet behandlas av prefekt.

Medlen ska i första hand förbrukas årsvis. Om medlen ska sparas över flera år ska det finnas en långsiktig plan för detta i den individuella studieplanen. Medlen får användas under tiden doktoranden har en doktorandanställning vid Umeå universitet. Eventuella medel som kvarstår när doktorandanställningen upphör återgår till fakulteten.

Mittseminarium och slutseminarium

Mittseminarium är obligatoriskt för alla doktorander vid humanistisk fakultet (dnr 500-1227-12). Mittseminarium är ett seminarium som arrangeras då doktoranden befinner sig ungefär i mitten av sin doktorandanställning. Syftet är att göra en avstämning av hur kurser och avhandlingsarbetet förhåller sig till den tidsmässiga mitten av forskarstudierna.

Eventuellt slutseminarium anordnas enligt riktlinjer vid varje institution.

Förlängning av anställning som doktorand

Förlängning av anställning regleras i kapitel 13 i Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-279-18).

Prefekten beslutar om förlängning till följd av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer och föräldraledighet för vård av barn.

Ramar för antal arbetsdagar för olika typer av förtroendeuppdrag vid Umeå universitet finns angivna i avsnitt 13.3 i Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet.

Vid förtroendeuppdrag förlängs tjänsten inom de ramar som överenskommits med dekan eller prefekt. För suppleant som aktivt deltar i verksamheten utgår den tid som doktoranden har varit aktiv, men i normalfallet inte i större omfattning än vad som utgår för ordinarie ledamot.

Alla ledigheter som ska åberopas som grund för förlängning ska dokumenteras i den individuella studieplanen och prefekten beslutar om förlängning årligen i samband med uppföljning.

Förlängning medges endast fram till disputationen.

Disputation för doktorsexamen

Nationella riktlinjer för disputation (doktorsexamen)

6 kap. 33 §, högskoleförordningen: Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent. Förordning (2010:1064)

6 kap. 34 §, högskoleförordningen: Vid betygssättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras. Förordning (2010:1064).
Ansvarsfördelning för beslut om disputation vid Umeå universitet

Rektor fattar beslut om disputation på annat lärosäte än Umeå universitet.

Rektor har delegerat till dekanus att

 • fastställa tid och plats för disputation,
 • medge undantag från elektronisk publicering av doktorsavhandling då upphovsrättsliga skäl föreligger,
 • besluta om ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd för varje enskild disputation. Får ej delegeras vidare

Förutom nationell reglering och rektors delegation finns i kapitel 7 i Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet regler för tid och plats för disputation, tillkännagivande av disputation, publicering av doktorsavhandling, disputation, ordförande, opponent, betygsnämnd och betyg på doktorsavhandling.

Licentiatseminarium

Rektor har delegerat till dekanus att besluta om ordförande, betygsnämnd och fakultetsopponent vid licentiatseminarium.
Förutom rektors delegation finns i kapitel 8 i Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-1212-22) även regler för tid och plats för licentiatseminarium, tillkännagivande och publicering av den vetenskapliga uppsatsen för licentiatexamen, ordförande, opponent och betygsnämnd vid licentiatseminarium och betyg på den vetenskapliga uppsatsen.

Efter disputation

Efter att betygsnämnden sammanträtt och avhandlingen är godkänd, skickas protokoll från betygsnämndens möte till registraturen som i sin tur sänder kopia till UB. Doktoranden ansöker sedan själv om doktorsexamen till studentcentrum.

Umeå universitet inbjuder alla som disputerat och tagit ut doktorsexamen till vårpromotion. Promotionsceremonin, som äger rum i maj, är en välbesökt tillställning, öppen för allmänheten.

regeldokument forskarutbildningen

Här kan du hitta den senaste regelbesluten rörande forskarutbildning vid Humanistiska fakulteten.

Regler för utbildning på forskarnivå 

Regler för disputationsbidrag (2016-05-23)

Regler för expensmedel. (2016-04-18)

Riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar (2022-11-24)

Kontaktinformation

Olle Sundström,
forskningssamordnare
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 76 27
olle.sundstrom@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2024-01-16