Rådet för ämneslärarprogrammet och KPU 2020-09-18

Närvarande
Catarina (Nina) Rudälv, Matematik och matematisk statistik (ordförande)
Ingela Valfridsson, Språkstudier (ordförande)
Elisabeth Raddock, Idé- och samhällsstudier
Elsa Reimerson, Statsvetenskap
Gunilla Näsström, Pedagogiska institutionen
Jonatan Svanlund, Ekonomisk historia
Adam Lundberg, Studeranderepresentant

Frånvarande
Krister Ödmark, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Henrik Brudsten, Studeranderepresentant

Ärende Anmärkning

1. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tilläggen: språket i examensarbetet och informationsspridning

2. Utseende av justerare

Elsa Reimerson utsågs till justerare

3. Föregående minnesanteckningar

Anteckningar återfinns på Cambro samt ligger även ute på webben.

4. Meddelanden

  • Antal registrerade ÄLP 200909, totalt 205 studenter
  • Statusrapport: Åtgärdsplan för matematik. Tre alternativ har diskuterats med granskare och ledning under maj-juni. Två alternativ kvarstod efter granskningsmötet i slutet av juni. Åtgärder har utvecklats för att komma till rätta med:

o Väsentligt fördjupade kunskaper

o Programmering

o Forsknings- och utvecklingsarbete i matematik

o Andras erfarenheter

o Jämställdhet

Möte med Anders Steinwall, Lars-Erik Lauritz och granskare den 3 sept där de två alternativen och respektive åtgärdspaket diskuterade. Beslut på FBM den 28 sept om åtgärder.
• VFU 1 på ÄLP genomförs detta år digitalt. Flera skolhuvudmän och lärare träffar grupper av studenter för diskussioner om vad det innebär att vara ämneslärare. Studenterna kommer att få uppdrag att förbereda frågor kring temana: Ledarskap, Kommunikation och Sociala relationer. Studenterna ges dessutom möjlighet att granska filmer utifrån dessa teman.
• Specialidrott i gymnasiet. Umu erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på en remiss om förändringar av specialidrott i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ändringarna kan påverka det framtida behovet av lärare.
• AIL-remiss med kort svarstid, berör i dagsläget Grundlärare åk 4-6
• VFU examination-formell remiss har nu gått ut till råden och institutionerna: Ingela sammanställer våra synpunkter från förra mötet
• Behörighet för KPU. Arbete har påbörjats gällande förtydligande av behörighetskraven för KPU. En bilaga till anmälningsmaterialet behöver uppdateras.
• Urval till KPU. Inför ht 2021 behålls samma procentuella fördelning, men efter behörighetsprövning och före urval omvandlas dessa till antagningstal för varje ämne så att överblivna platser i ett ämne förs till den gemensamma gruppen. Antagningsprocessen ht20 följde inte den principen, även om det var intentionen.
• Beslut av föreståndaren:
o Eva Lindgren, professor i språkdidaktik, blir ny biträdande föreståndare med ansvar för forskningsfrågor. Tillträde i oktober.
o Snart redo för beslut:
o antal examinationstillfällen i VFU-kurser
o handläggning av ämnen i KPU
• Styrelseärenden 15 september:
o Fortsatt diskussion om användning av myndighetskapital, om dimensioneringsfrågor och om de två nya examensmålen från ht 2021.
• Joakim Bergbom tilldelas Umeå studentkårs studievägledarpris. Motiveringen lyder:
"För hängivenhet till professionen och studenterna, med ett tydligt förhållningssätt till information i en ständig föränderlig studiesituation, tilldelas Joakim Bergbom studievägledarpriset. Joakim uppfyller det syfte som studievägledarrollen har i allt från bemötande till återkoppling, som återspeglas i nomineringarna."
• Två nya examensmål Ht21. Dels ett mål på ämnes-/grund-/yrkes-/förskollärarprogrammen:
o visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers (förskollärarprogrammet: barns) behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever (förskollärarprogrammet: barn) med neuropsykiatriska svårigheter.
Dels ett mål på ämnes-/grund-/yrkeslärar-programmen :
o visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer.
Kansliet ska leda arbetet eftersom flera program beröras. Rådet diskuterar vad som är en lämplig strategi.
• Aviserade satsningar 200914:
Vårens undervisning på distans i högskolan har tydliggjort behoven av att kunna läsa även praktiska moment på distans såsom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor satsas 2021–2022 för att förstärka möjligheterna till VFU via distansutbildning i hela landet. Genom bland annat förbättrade samverkansformer ska studenter i olika delar av landet kunna genomgå distansutbildningar inom VFU och kunna börja arbeta inom vård och skola.
• Aviserade satsningar 200915:
För att fler personer med högskoleutbildning ska kunna omskola sig genom KPU föreslås också universitet och högskolor få 13,5 miljoner kronor under 2021 för att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet. För att öka antalet forskarutbildade lärare i skolan föreslås en fortsatt satsning med 7 miljoner kronor 2021 på den särskilda satsningen på en KPU för personer med examen på forskarnivå. Regeringen ökar också satsningen på vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare (VAL) och föreslår att 22 miljoner tillförs under 2021–2024. Syftet med VAL är att personer som arbetar i skolan eller förskolan, men som saknar behörighet och legitimation kan studera för att få behörighet på kortare tid.

5. Äskande för 2021 Rådet tillstyrkte det förslag till äskande som ordföranden satt samman. När det gäller tema för halvdagen uppmanas studentrepresentanterna att ta med sig frågan till sektionen och återkomma till rådet med förslag. Nina och Ingela utformar den slutliga texten som ska skickas in till kansliet innan den 30 september.

6. Mitt- och programutvärderingar Rådet diskuterar de sex utvärderingar som är genomförda sedan den förra programanalysen. Det gäller mittutvärderingen för ÄLP (ht19), programutvärderingarna för ÄLP åk 7-9 och KPU forsk (ht19) samt programutvärderingarna för ÄLP Gy, KPU 150% och KPU50% (vt20). Svarsfrekvensen är ett problem för de flesta av dessa utvärderingar.

Ett urval av synpunkterna:
VFU parallellt med Examensarbetet lyftes återigen som ett problem för KPU forsk. Examensarbetet är också starkt ifrågasatt för KPU forsk. Man önskar mer ämnesdidaktik, mer metodik och specialpedagogik. En synpunkt som framkom var att bedömningskursen inte fått samma tid som övriga kurser trots att det är lika många hp. Även KPU150% lyfter problemet med att genomföra examensarbetet parallellt med VFU. Synpunkter finns också på att studenter med estetiska ämnen åsidosatts då det teoretiska inte anpassats till dessa ämnen. Dessutom har läraren varit dubbelbokad under ämnesdidaktiken och studenterna har fått lite undervisning i förhållande till andra ämnen. KPU50% önskar mer om specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering. Man anser också att det varit mer allmändidaktik än ämnesdidaktik.
Studenter på ÄLP önskar mer metodik och i vissa ämnen anser man att det är för lite ämnesdidaktik. Vissa ämnen saknar också delar av skolämnet som upplevs nödvändiga för undervisning i skolan. ÄLP tycker att konflikthantering behandlats för lite. Ett annat tema är VFU- periodernas längd där VFU1 inte upplevs som effektiv medan VFU2 upplevs för kort. Rådet konstaterar att konflikthantering kunde vara ett möjligt framtida tema för en halvdag.

7. Remiss Lämplighetsprov Lärosäten ges möjlighet att införa någon form av lämplighetsprov för behörighetsprövning. Fördelar enligt förslaget är ett ökat intresse för lärarutbildningen och färre avhopp. Rådet är kritiskt till förslaget av bland annat följande skäl:
• Provet ska testa behörighet, dvs. det är ett antagningsprov. "Dagsformen" kommer att vara avgörande.
• Ingen nationell samordning krävs vilket gör att intresserade måste göra prov vid alla lärosäten som är av intresse. Detta kräver tid och pengar vilket missgynnar vissa intressenter.
• Utveckling och genomförande ska finansieras av befintliga resurser vilken innebär att resurser måste flyttas från genomförande av utbildningen och stöd till studenter till antagningsprocessen.
Ordförande får i uppdrag att sätta samman ett remissvar som ledamöterna kan tycka till om innan det skickas in till kansliet.


8. Övriga frågor

a) Språket i examensarbetet
Rådet menar att ett generellt beslut om att svenska ska användas i alla muntliga och skriftliga uppgifter i alla lärarutbildningar vore värdefullt. Undantag görs för ämneskurser där utveckling av språklig kompetens i ett annat språk är ett av målen och där undervisningen därför huvudsakligen bedrivs på ett annat språk.

b) Spridning av information gällande programmen ut på institutionerna – vad görs idag?
Vissa rådsledamöter arbetar på institutioner där lärarutbildning utgör en stor del. Vid andra institutioner är lärarutbildning en mindre del. Dessa skillnader påverkar t.ex. i vilken grad lärarutbildningsfrågor behandlas vid GA-rådsmöten. Kanske kan studenter bjudas in till lärarlagsmöten?

Uppbyggnad av en avdelning i Teamet ÄLP och KPU ska vara till för kontaktpersoner för ämnen och institutioner.

Minnesantecknare Justerare

Catarina Rudälv Elsa Reimerson

Ingela Valfridsson

Marie Oskarsson
2021-08-16