Vaccination

Hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar.

Omfattning av hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom Medicinska fakultetens grundutbildningar.

Vanliga frågor om hälso- och vaccinationsprogrammet

Covid-19

Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Läs här

Kan jag ta vaccin mot Covid-19 vid samma tillfälle som jag får annat vaccin?

Det ska gå en vecka mellan tillfället för vaccin mot Covid-19 och tillfälle för andra vaccin

Hur lång tid efter genomgången infektion kan  jag vaccinera mig mot Covid-19?

6 månader efter genomgången infektion rekommenderas en dos vaccin.

Hur visar jag att jag har blivit vaccinerad mot covid-19?

Covidbevis utfärdas inte längre. WHO meddelade i maj 2023 att covid-19 inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Därmed förlängdes inte EU‑förordningen om covidbevis efter den 30 juni 2023.

Hepatit

Kombinationsvaccinet Twinrix ingår INTE i Medicinska fakultetens hälso- och vaccinationsprogram!

Ingår vaccin mot Hepatit A i Hälso- och vaccinationsprogrammet?

Nej, vaccin mot Hepatit A ingår inte i Medicinska fakultetens hälso- och vaccinationsprogram. Vill student vaccinera sig mot Hepatit A får student bekosta det själv.

Kan man blanda vaccin mot hepatit B med Twinrix för att få fullständigt skydd? Exv. om man få 2 doser Twinrix och får vaccin mot endast Hepatit B som den 3:e dosen.

Det går bra. Twinrix innehåller samma antigenhalt mot  Hepatit B som Engerix. Skyddet mot Hepatit A blir dock inte fullständigt om man inte tar annat vaccin mot Hepatit A.

Tidsintervaller Hepatit B?

För att få ett bra skydd rekommenderas att du får:

  • Dos ett
  • Dos två, en månad efter första dosen och du har då ett skydd i ett år
  • Dos tre, fem månader efter andra dosen

Efter den tredje dosen har du ett skydd resten av livet.

Om det gått längre tid än rekommenderat efter dos 2 mot Hepatit B - måste jag börja om med dos 1 då?

Det kan gå flera år mellan dos 1 och 2.

Jag fick de två första doserna mot hepatit B 2015 men har inte fullbordat med tredje dosen. Det kan gå flera år mellan andra och tredje dosen – men är fem år för länge?

Det går bra att ta 3:e dosen nu.

Jag har tagit dos 2 mot Hepatit B men det är ett par år sedan. Ska jag börja om med dos 2?

Nej, du behöver inte ta dos 2 igen. Däremot bör det gå minst två veckor mellan dos 3 och immunitetstestet då det gått ett par år sedan dos 2.

Hösten 2013 fick jag två doser Twinrix och ytterligare en tredje dos 2016. Har jag fullgott skydd?

Du har fullgott skydd och behöver inte fler doser.

Om det gått lägre tid än rekommenderat efter dos 1 mot Hepatit B - måste man börja om med dos 1 då?

Det kan gå flera år mellan dos 1 och 2.

Kan jag ta dos 2 om det endast gått 3-4 månader sedan första dosen?
Det går bra att ta dos 2 efter 3-4 månader.

En student har fått två doser mot Hepatit B innan VFU. Hen fick dos två nyss så dos tre blir nästa termin. Har studenten skydd mot Hepatit B under sin VFU?

Det räcker med två doser inför VFU.

Vilka behöver ta testet (immunitetstest) för att se om immunitet mot Hepatit B har nåtts efter 3 doser?

De som är över 30 år och/eller de som har någon kronisk sjukdom som ger nedsatt immunförsvar eller som föranleder immunhämmande behandling. Dessa svarar sämre på vaccin och behöver kontrolleras med immunitetstest.

Jag tog Hepatit A vaccin men jag är osäker om jag tog mot Hepatit B för det var mer än 10 år och jag har inga intyg.

Vaccinera dig mot hepatit.

Graviditet och förkylning

Jag är gravid och är osäker på om jag tagit vaccin mot hepatit B. Kan jag ta detta trots min osäkerhet samt på grund av min graviditet?

Antagligen ofarligt men lika bra att vänta till efter graviditeten.

Om jag behöver lämna graviditetstest i samband med hälso- och vaccinationsprogrammet för att utesluta att jag är gravid, bekostar Medicinska fakulteten det?

Nej, det får du bekosta själv.

Jag har blivit jätteförkyld och undrar om man kan vaccinera sig trots det?

Du som har en akut infektion med feber bör vänta med vaccineringen tills några dagar efter att du har blivit frisk. Även om du har en lättare förkylning med till exempel snuva eller halsont bör du avvakta två till tre dagar innan du vaccinerar dig.

Jag är gravid och behöver komplettera mitt smittskydd mor vattkoppsviruset, kan jag vaccinera mig under graviditeten?

Nej, det är ett levande vaccin och ges ej till gravida

Hälso- och vaccinationsprogrammet

Varför har Medicinska fakulteten ett vaccinationsprogram?

Syftet med vaccinationerna är att skydda mot att bli smittad och att minska risken för att smitta andra. 

Umeå universitet har nära 3 000 studenter som gör VFU eller klinisk praktik inom någon av de fyra regionerna i norr. Region Västerbotten är den region där störst antal av våra studenter gör sin VFU eller kliniska praktik. Region Västerbotten rekommenderar starkt att alla medarbetare och studenter är vaccinerade i enlighet med hälso- och vaccinationsprogrammet.

Inom vilket lagrum är beslutet fattat om att ha ett vaccinationsprogram för studenter?

Umeå universitets uppgift är att förbereda studenter för sina studier. Universitetet har också ett arbetsmiljöansvar för såväl personal som studenter. För VFU och klinisk praktik förbereder vi studenterna för att kunna göra sin praktik inom regionerna. Därför har Medicinska fakulteten vid Umeå universitet ett vaccinationsprogram som tagits fram i samverkan med Smittskyddsenheten och Vårdhygien inom Region Västerbotten. Högskoleförordningen och Förvaltningslagen är två av de författningar som styr vår verksamhet.

Syftet med att ta fram ett vaccinationsprogram inom fakulteten är att tydliggöra vilka krav som kan komma att ställas i samband med VFU och klinisk praktik inom samverkande regioner. Fakultetens vaccinationsprogram är en rekommendation till individen utifrån samverkande regioners krav för genomförande av praktik. Konsekvensen av att inte uppfylla samverkande regioners krav kan bli att studenten inte kan slutföra sin utbildning.

Om man svarar Nej/Vet ej på Hepatit B och ska vaccineras mot MPR inom vaccinationsprogrammet, ingår då Hepatit även om det inte gör det utan behov av MPR?

Nej, hälso- och vaccinationsprogrammet anger skydd respektive vilka vaccinationer för de olika studerandekategorierna.

Är det ett absolut krav att ta de vaccinationer som ingår i hälso- och vaccinationsprogrammet?

Medicinska fakulteten ställer inga krav på studenter att genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet. Däremot informerar fakulteten om de krav och rekommendationer som landsting/region och kommuner kan ha som kan påverka möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och klinisk praktik.

Intyg på genomgånget hälso- och vaccinationsprogram

Vad ska jag visa upp på min VFU-plats att jag genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet?

Du visar upp din hälsodeklaration för personalen på VFU-platsen då det efterfrågas.

Inom vilket lagrum hanteras undantag från vaccinationskravet?

Alla undantag från vaccinationskravet handläggs av Region Västerbotten, vilket är den myndighet som fattat beslutet och som har ansvaret för patientsäkerheten. Region Västerbottens verksamhet styrs bland annat av Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och Förvaltningslagen.

Vet inte vilka vaccinationer jag har sedan tidigare

Jag vet att jag är genomgått barnvaccinationsprogrammet och har vaccinationskort för det. Behöver jag göra något mer?

Om du inte har vaccinerat dig mot Hepatit B så följer du riktlinjerna för det.

Jag vet att jag genomgått barnvaccinationsprogrammet men hittar inget vaccinationskort, vad gör jag?

Personer födda i Sverige från 1980 kan man betrakta som grundvaccinerade om de inte vet med sig att de gjort avsteg från barnvaccinationsprogrammet. Det är dock bra om du försöker hitta dokumentation som styrker det.

Jag vet att jag genomgått barnvaccinationsprogrammet men hittar inget vaccinationskort. Kan jag nekas VFU på grund av det?

Om du är född efter 1980 och vet med all säkerhet att du följt vaccinationsprogrammet, inte gjort något avsteg från det så ska du ha det skydd som behövs och kommer inte nekas VFU. Följ riktlinjerna för Medicinska fakultetens hälso-och vaccinationsprogram för att se om du behöver komplettera ditt smittskydd med vaccin mot Hepatit B.

Jag är inte född i Sverige och är osäker på vilket smittskydd jag har. Jag saknar intyg.

Har du tagit något vaccin sedan du kom till Sverige? Du behöver möjligen komplettera med boostrix-polio. Du bör vaccinera dig mot Hepatit B och MPR. OBS! Boostrix-polio ersätts inte av Medicinska fakulteten.

Jag tror att jag har tagit alla vacciner men hittar inte några intyg eller vaccinationskort. Mina föräldrar vet inte heller.

Personer födda i Sverige från 1980 kan man betrakta som grundvaccinerade om de inte vet med sig att de gjort avsteg från barnvaccinationsprogrammet. Se informationen under ansvarsskyldighet nedan.

Jag är född utomlands och är osäker om jag har tagit dessa - jag har inga intyg på det.

Om du har tagit vaccin beror på din ålder. Du bör möjligen komplettera med boostrix-polio och MPR. Vaccinera mot hepatit B.

Om jag har fått vaccinationerna som barn, räcker det för hela livet?

Ja, om du vaccinerats mot mässling, påssjuka, röda hund (MPR) och mot Hepatit B.

  • Stelkramp/difteri fylls på var 20:e år
  • Kikhosta kan behöva fyllas på i särskilda fall men finns inga generella rekommendationer.
  • Polio fylls på vid resa till särskilda länder med poliorisk framför allt länderna Nigeria, Afghanistan och Pakistan.

Hur "stark" är ansvarsskyldigheten när det gäller att hålla koll på vilka vaccinationer eller sjukdomar man haft?

Den är stark. Om du inte kan ta redan på vilket smittskydd du har sedan tidigare utsätts du själv för onödiga tester och vaccinationer.

Hur "stark" är ansvarsskyldigheten när det gäller att rådfråga sin hälsocentral i de frågor där man svarat Nej/Vet ej men som inte ingår i vaccinationsprogrammet (fråga 1,2,5)?

Stark. Se svar ovan.

Vad menas med vaccinationskortet?

På vaccinationskortet har vårdgivare angett vilka vaccinationer du fått.

Vad gäller för anställda inom hälso- och sjukvården?

När en anställd i t.ex. inom Region Västerbotten utsatts för smitta - som vid utlandsvistelse eller vård på enhet med känd förekomst av MRSA - hur följs det upp? Har anställda rapporteringsplikt?

Anställda som vårdats eller arbetat inom sjukvården vid enhet med kända problem med MRSA alternativt inom sjukvården utanför Norden ska screenas för MRSA innan man kan återgå till patientnära arbete.

Hur ser kravet på hälsodeklaration och vaccinationsprogram ut för de som anställs inom hälso- och sjukvården?

Nyanställda ska fylla i en hälsodeklaration. Avsaknad av immunitet mot mässling alternativt vattkoppor kan förhindra patientnära arbete på enskilda kliniker.

MRSA

Frågan i hälsodeklarationen "Har du haft närkontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen?" - räknas ESBL in eller gäller det bara MRSA?

Det gäller endast MRSA.

Studenten har screenats för MRSA efter utlandsresan och i väntan på svar?

I väntan på svar (MRSA-screeningen) ska man kunna arbeta som vanligt, dock inte med öppna sår. Viktigt att studenten har "hel hud" och att följa basala hygienrutiner. Viktigt att studenten inte har varit inlagd (vårdas) utomlands, för då får man vänta tills man har fått svaret.

TBC

Min sambos morfar hade TBC för ca 50 år sedan. Vi träffar honom med jämna mellanrum, bör jag göra något?

Det finns inget TBC-vaccin för vuxna. Eftersom din sambos morfar hade sjukdomen för länge sedan, behöver du ingen förebyggande behandling med Quantiferon. Så kallad latent TBC smittar inte.

Vattkoppor

Hur många doser behövs för fullgott skydd mot vattkoppsviruset?

2 doser med minst 6 veckors mellanrum

Behöver jag vaccinera mig mot vattkoppor om jag haft vattkoppor?

Nej, genomgången sjukdom ger livslång immunitet.

Är det farligt att vaccinera mig "i onödan" om jag haft vattkoppor eller vaccinerat mig tidigare?

Nej, det är inte farligt

Jag är gravid och behöver komplettera mitt smittskydd mot vattkoppsviruset, kan jag vaccinera mig under graviditeten?

Nej, eftersom vaccin mot vattkoppor är ett levande vaccin och ges det ej till gravida.

Jag har nedsatt immunförsvar och saknar smittskydd mot vattkoppsviruset. Kan jag få vaccin mot vattkoppor då?

Nej, eftersom vaccin mot vattkoppor är ett levande vaccin så ges det ej till personer med nedsatt immunförsvar.

Mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Finns det något test för att se om man haft mässling, röda hund eller påssjuka?

Ja, man kan ta ett blodprov för att se om man är immun. Immun blir man efter genomgången sjukdom eller efter vaccination.

Hur lång tid kan det gå mellan dos 1 och dos 2 mot MPR?
Det ska gå minst en månad mellan dos 1 och 2. Det finns ingen bortre gräns för hur lång tid det kan gå mellan dos 1 och 2.

Enligt min journal har jag endast fått en dos mot MPR. Bör jag ta en andra dos innan VFU?

Ja, det är att rekommendera att du får en dos till innan VFU.

Sår, eksem, psoriasis eller andra kroniska hudförändringar

Har man mycket förändringar på underarmar och händer, kan det ibland vara ett hinder för VFU. Spannet av besvär av psoriasis är ganska brett. Rekommenderat är att be om en hudbedömning på hälsocentral. 

Linda Wahlqvist
2024-01-24