Vision för Umeå universitet

Universitetsstyrelsen fastställde Vision för Umeå universitet den 3 april 2019. Den är resultatet av ett arbete som inleddes våren 2018 och som studenter och alla medarbetare varit inbjudna att delta i. Visionen anger riktning, den talar om var Umeå universitet vill vara i framtiden.

Illustration av Eva Helena Larsson, en Umeåbaserad konstnär och illustratör.

Foto:

Det här är Umeå universitet

Umeå universitet är ett lärosäte som bedriver forskning och utbildning med djup och bredd. Verksamheten vilar på akademiska kärnvärden och den statliga värdegrunden. Universitetet präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Våra sammanhållna campus främjar vetenskapliga och pedagogiska möten, kunskapsutbyte och samarbete över gränserna. Närheten skapar delaktighet och främjar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Vi kallar det Umu-andan.


Umeå universitets studenter och medarbetare berikar samhället. Lärosätet är en drivkraft för tillväxt och förser Norrland, Sverige och världen med välutbildad arbetskraft. Banbrytande forskning gör oss världsledande inom flera vetenskapsområden och genererar resultat som kommer samhället till nytta genom innovationer och tillämpningar. Det gör universitetet till en attraktiv samarbetspartner.

Som kunskapsdriven organisation kännetecknas vi av en genuin vilja att utvecklas, söka svar, ställa nya frågor och stärka vår position i vetenskapssamhället. Att möta omvärldens förändrade krav och förväntningar och driva omställningen till ett hållbart samhälle är en av universitetets viktigaste uppgifter.

Umeå universitet i framtiden

Umeå universitet tar framtidsansvar

Norra Sverige, Sápmi och den arktiska regionen genomgår stora förändringar av kultur, klimat, hälsa och livsvillkor. Lärosätets geografiska läge innebär unika möjligheter att bidra med ny kunskap av global betydelse där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Vår breda verksamhet och tradition av samarbete över ämnesgränserna ger oss fördelar och försprång. Universitetet satsar på kreativa och nytänkande miljöer som kan ta sig an angelägna utmaningar med sikte på en hållbar framtid. Med forskningsbaserad kunskap, engagemang och ett etiskt förhållningssätt bidrar vi till ett samhälle som står bättre rustat att möta rådande och framtida utmaningar. Umeå universitet tar ansvar för samhälle och framtid och är en förebild bland europeiska lärosäten.

Umeå universitet attraherar en mångfald av studenter som berikar den akademiska miljön genom sina olika erfarenheter och perspektiv. Här får de kunskap och handlingsberedskap att driva utveckling och omställning, och i Umeå universitets anda utmärka sig i de miljöer som de kommer till. Umeå universitet erbjuder flexibla utbildningar som möter behoven i ett föränderligt arbetsliv som förutsätter livslångt lärande.

Kunskapsutveckling i samspel

Vid Umeå universitet drivs vetenskap och bildning ständigt framåt. Studenter och medarbetare inom all verksamhet genererar tillsammans nya idéer och ny kunskap. Trygghet, tillit och förtroende skapar förutsättningar för driv och mod och det risktagande som är nödvändigt för kunskapsgenombrott. Forskning stärker utbildning. Utbildning stärker forskning. Inom områden där vi bedriver forskning är det naturligt att alltid erbjuda utbildning.

Umeå universitet har nära samarbeten med strategiskt utvalda lärosäten i världen. Vi har flera djupa och långsiktiga relationer med näringsliv och offentlig sektor. Samverkan bedrivs där den stärker vår egen kunskapsutveckling och samtidigt skapar mervärden för våra samarbetspartner. Genom att kombinera våra egna och regionens styrkor, utmaningar och behov, fortsätter vi att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Konkurrenskraft och stolthet

Umeå universitet möter de ökade kraven på konkurrenskraft som globaliseringen medför. Vi har en stark position i Sverige och i världen. Universitetet har stöd och service som främjar utbildning, forskning och innovation i framkant. Framgångsrika medarbetare och motiverade studenter väljer Umeå universitet tack vare vår kreativa akademiska miljö, höga pedagogiska kvalitet och förstklassiga infrastruktur. Ett gemensamt arbete för ett hållbart arbetsliv skapar en god arbetsmiljö och gör lärosätet till en attraktiv arbetsgivare där gott ledarskap på alla nivåer inspirerar medarbetare till utveckling. Universitetet kännetecknas av en inkluderande kultur där jämställdhet, mångfald och lika villkor är självklart.

Umeå universitets identitet och synlighet skapas gemensamt av medarbetare, studenter och alumner. Vi konkurrerar framgångsrikt om extern finansiering, är efterfrågade och tar plats på den nationella och internationella arenan. Universitetets medarbetare har goda nätverk och är inflytelserika i externa organ där strategiska frågor diskuteras och beslut fattas. Ökad autonomi ger oss rådighet att göra långsiktiga och strategiska prioriteringar. Vi gör det med förtänksamhet och djärvhet.

Studenter och medarbetare tillsammans med samarbetspartner förverkligar Umeå universitets vision genom att det vi gör i morgon är ännu bättre än det vi gör idag.

Illustration av Eva Helena Larsson.

Foto:

 

Ladda ner

Ladda ner visionen i pdf:

Vision för Umeå universitet på svenska

Vision for Umeå University på engelska

Beställ Visionen i tryck

Vision för Umeå universitet finns på svenska och engelska som pdf och som tryckt broschyr. Den tryckta broschyren beställer du från Kommunikationsenheten via komm@umu.se.

Anna Lawrence
2021-06-29