Humanistiska fakultetens kvalitetssystem

Nedan följer Humanistiska fakultetens specificeringar av Umeå universitets kvalitetssystem

Umeå universitets kvalitetssystem består av 11 aktiviteter som genomförs i olika cykler. Öppna rubrikerna för en kort redogörelse för aktiviteten och eventuella fakultetsspecifika beslut och dokument.

1. Nybörjarenkät/Studiebarometer på grundnivå (varvas årligen)

För att få en bild av hur universitetets studenter upplever sin studiesituation utförs vid universitetet Nybörjarenkäten och Studiebarometern. Utöver dessa undersökningar genomförs även Trendence som är en webbaserad enkät som forskningsinstitutet Trendence analyserar.

Humanistiska fakulteten: Hanteringen av enkäterna sköts centralt men instutionerna ansvarar för att dela ut enkäterna till studenterna och skicka in dem till Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten

2. Temaseminarier för kvalitetsutveckling

Det universitetscentrala Utbildningsstrategiska rådet arrangerar regelbundet seminarier med fokus på aktuella utbildningsfrågor.

  • Umeå universitets centrala sida för seminarier

3. Pedagogisk meritering – utseende av meriterade och excellenta lärare

Umeå universitet har infört en modell för högskolepedagogisk meritering enligt rektorsbeslut 2014-06-24. Den beslutade modellen gäller fram till 2016-06-30 och har inrymt två utlysningar, därefter kommer den att utvärderas.

4. Säkring av examensmål

Modellen syftar till att stärka den interna kvalitetssäkringen av hur universitetet når de nationella examensmålen i våra utbildningar.

5. Utvärderingar av utbildningsprogram

Alla studenter ska under sin studietid ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på sitt program som helhet. Syftet med programutvärderingen är således både att ta tillvara studenters och lärares erfarenheter för att nå utbildningsmålen och utveckla utbildningen samt säkerställa att progression och generiska färdigheter uppnås samt att internationalisering och samverkan med omgivande samhälle behandlas.

6. Verksamhetsberättelse (VB) och verksamhetsplan (VP) för utbildningsprogram (Programanalys)

VB och VP för utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå syftar till att ge uppföljning och fortsatt kvalitetsutveckling. Uppföljning av VB/VP görs genom återkopplande samtal mellan fakultetsledning och programansvariga.

7. Utvärdering av kurser

8. Uppföljning av Studentkårsskrivelsen

Vart tredje år skriver studentkårerna gemensamt en skrivelse som åskådliggör återkommande universitetsövergripande problem som studenter vänt sig till kårerna för att få hjälp med. I samråd med Umeå studentkår och Humanistiska sektionen väljs ett antal områden ut från studentkårsskrivelsen att särskilt arbeta vidare med för att utveckla kvaliteten i utbildning.

9. Programutvärdering genomförd med kollegial granskning

Syftet är att "genomföra en programutvärdering som inkluderar en kollegial granskning av studenternas och ev. andra intressenters (lärare/arbetslivsföreträdare etc) åsikter från programutvärderingen i relation till utbildningsplan och VB/VP för programmet. Den syftar till en säkring av utbildningens kvalitetskriterier (inklusive internationalisering och samverkan med omgivande samhälle), ge stöd för utveckling och till uppföljning av förändringsinsatser."

Humanistiska fakultetens kollegiala granskning sker 2018.

10. Fakultetsaudits

Vart sjätte år görs en form av kollegial utvärdering där Humanistiska fakultetens utbildningsverksamhet utvärderas av kollegor från andra fakulteter.

Humanistiska fakulteten genomförde en audit 2015. Det resulterade i en aktivitetsplan. Nästa tillfälle blir 2021.

Kontaktinformation

Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 68 03
ann-catrine.eriksson@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2021-12-07