Inrättande av ny utbildning

Inrättande av nytt program

Redan när ni har en idé om att inrätta nytt program ska ni kontakta fakultetskansliet för ett samtal med fakultetsledningen. Kontakta kvalitetsansvarig för utbildning Henna.Harinen@umu.se.

Att tänka på inför samtalet

 • Hur ser sökandeunderlaget ut till utbildningen?
 • Omvärldsanalys, finns det redan liknande utbildningar?
 • Budget?
 • Tillgång till lärarkompetens?
 • Vilket programråd kan vara aktuellt?

Själva ansökan om att inrätta ett nytt program ska följa Kvalitetskrav för utbildningsprogram och huvudområden, Bilaga 2 i universitets kvalitetssystem: Kvalitetssystem

 • Om programmet planeras att ges i samarbete med andra fakulteter ska samråd ske med samtliga inblandade fakulteter redan från början.
 • Om programmet planeras att ges i samarbete med flera institutioner ska samtliga vara involverade i planeringen redan från början.
 • Till ansökan ska ett förslag till utbildningsplan bifogas, se Regler för utbildningsplaner.
 • Till ansökan ska ett förslag till lokal examensbeskrivning bifogas. Fakultetens kvalitetsansvarig och examensenheten bistår med hjälp i detta.

Processen är lång och ska beräknas ta ett år från idé till beslutad utbildningsplan/examensbeskrivning. Det är rektor som beslutar om inrättande av nytt program, men innan ansökan kan godkännas krävs följande:

 • Förslag till utbildningsplan och examensbeskrivning ska tillstyrkas av Studentcentrum.
 • Förslaget ska tillstyrkas av programrådet, när ett programråd redan finns (t.ex. vid magister- eller masterprogram).
 • Förslaget ska tillstyrkas av fakultetens kvalitetsråd.
 • Förslaget ska tillstyrkas av Utbildningsstrategiska nämnden.
 • Förslaget ska tillstyrkas av fakultetsnämnden.
 • Förslaget ska tillstyrkas av universitetets Utbildningsstrategiska råd.

Inrättande av fristående kurs

Vid ansökan om att inrätta en ny fristående kurs ska ett förslag till en kursplan tas fram. Förslaget ska följa universitetets regelverk för kursplaner. Det finns en mall för kursplaner på Medicinska fakulteten, se under Dokument till höger. Kontakta kvalitetsansvarig för utbildning Henna.Harinen@umu.se för mer hjälp och stöd.

Många fristående kurser inrättas av Utbildningsstrategiska nämnden, men i de fall en kurs tillhör ett programråds område kan den beslutas av programrådet i fråga. Det vanliga är då att kurs som är en del av ett program (t.ex valbar) även ges som fristående kurs. Observera: Om en kurs räknas ingå i fler programråds område (vänder till flera yrkes-/studerandekategorier) ska den inrättas av Utbildningsstrategiska nämnden. Se här för fakultetens delegationsordning.

Beslut om en ny kurs ska baseras på motiv för inrättande samt en bedömning av aspekter såsom lärarkompetens, säkerställande av måluppfyllelse (FSR) samt eventuella konsekvenser för andra kurser eller andra institutioner och fakulteter.

Processen beräknas ta sex månader från idé till beslutad kursplan. Innan ett beslut kan fattas om att inrätta ny kurs, ska förslaget tillstyrkas av fakultetens kvalitetsråd.

I samband med inrättande av ny kursplan ska ett beslut om kursens examinator fattas av prefekten.

Se även under fliken: Kursklassificering

Relaterad information

Lena Åminne
2022-10-03