Revidera kurs- och utbildningsplaner

Här hittar du information om hur du går till väga för att revidera kurs- och utbildningsplaner.

Revidering av kursplaner som inrättats av programråd beslutas av programrådet. Utbildningsstrategiska nämnden beslutar om revidering av kursplaner till fristående kurser som inrättats av nämnden.

Alla reviderade kursplaner ska följa universitetets regelverk för kursplaner, och på fakulteten finns en mall för kursplaner som tagits fram för att underlätta arbetet, se rutan till höger. Observera att även äldre planer som inrättats enligt ett tidigare regelverk ska vid revidering uppdateras enligt nuvarande regelverk.

Revidering av utbildningsplaner beslutas av fakultetsnämnden. Samtliga reviderade utbildningsplaner ska anpassas till att följa gällande regelverk, se Regler för utbildningsplaner. Innan utbildningsplanen tas upp på fakultetsnämnden ska förslaget till revidering:

  • tillstyrkas av aktuellt programråd
  • tillstyrkas av fakultetens kvalitetsråd
  • tillstyrkas av Utbildningsstrategiska nämnden

Räkna med att processen kommer att ta tid, minst tre månader för en mindre revidering. För en större ombearbetning av utbildningsplan ett halvt år.

En reviderad kurs- eller utbildningsplan ska vara godkänd och publicerad i Selma senast när ansökan till kursen öppnas. Se tider här.

Revideringar kan inte börja gälla mitt under en pågående utbildning med redan antagna studenter.

När du är klar med ditt aktuella SELMA ärende och det behöver godkännas på fakultetsnivå, skicka ett mail till anna.lundberg@umu.se och inkludera information om kurs eller programkod

Kontaktperson

För hjälp och stöd vad gäller revidering av både och kurs- och utbildningsplaner, kontakta kvalitetsansvarig för utbildning, Henna Harinen, hon tar även emot handlingarna till kvalitetsrådet.

Lena Åminne
2024-02-09