VFU sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeutbildningen på grundnivå vid Institutionen för omvårdnad inkluderar både teoretiska studier och 32 veckor kliniska studier, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), fördelad under 3 år.

Den pedagogiska grundsynen vid Institutionen för omvårdnad är att studenten själv skapar och konstruerar kunskap utifrån erfarenheter och upplevelser i interaktion med omvärlden. De teoretiska studierna bidrar till att ge struktur åt de kliniska studierna och de kliniska studierna utgör underlag för analys, bearbetning och diskussion i teoretiska frågor.

Under VFU samverkar student, kliniska handledare/huvudhandledare och institutionens lärare kring planering, innehåll, genomförande och uppföljning.

Senast två veckor innan VFU-periodens start skickar studenten sin portfolio till verksamheten som underlag för planering av perioden. I portfolion presenterar studenten sig själv samt beskriver sina individuella behov för att uppnå kursens förväntade studieresultat (FSR) under VFU.

Portfolio

Vid uppföljning (mitt- och slutbedömning) av studentens VFU-period används portfolion tillsammans med AssCE och AssCE- komplementet för de olika VFU-perioderna som diskussionsunderlag.

ASSCE-formuläret
Handlingsplan vid risk för underkännande, VFU


Nedan presenteras de olika terminernas VFU-perioder med kursplan, AssCE- komplement och studentuppgift.

Termin 1

Under kursen Sjuksköterskans profession - introduktion, ingår två auskultationsdagar inom vårdverksamhet. Under dessa dagar ska studenten få en bild av sitt framtida yrke som sjuksköterska, genom att följa och observera en sjuksköterska eller om möjligt en termin 6-student. Genomförande av auskultationen intygas av sjuksköterska.

KURSPLAN: Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Auskultationsuppgift

Studenten reflekterar och beskriver i ett seminarium hur hen har uppfattat sjuksköterskans arbete i verksamheten och ansvar för omvårdnad, utifrån litteratur om kärnkompetenserna.

Termin 2

Det här är studentens första VFU som består av tre veckor inom äldreomsorgen. Det är viktigt för studenterna att få förståelse för hur äldreomsorgen fungerar och sjuksköterskors arbetsuppgifter inom äldreomsorg.

Studenten ska träna på att bedöma behov av, utföra och beskriva grundläggande omvårdnad inom sjuksköterskans ansvarsområde samt tillämpa kliniska färdigheter utifrån relevanta författningar med patientsäkerhet i fokus (se AssCE-komplementet för exempel)

KURSPLAN: Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund, 15 hp

AssCE-komplement, termin 2

VFU-uppgift

Studenterna utför en skrivuppgift samtidigt som de har VFU. Skrivuppgiften handlar om grundläggande begrepp, värdegrund och etik. I skrivuppgiften ska de reflektera utifrån litteratur och sina erfarenheter i VFU.

Termin 3

Det här är studentens andra VFU-placering men första inom akut sjukhusvård. Syftet med VFU är att studenten ska, under handledning, träna och genomföra ankomstsamtal samt göra bedömningar, åtgärda, utvärdera och dokumentera omvårdnadshandlingar.

Betoningen ligger fortfarande på grundläggande praktiska färdigheter och specifik omvårdnad med ett hälsobefrämjande perspektiv för personer som har behov av livsstilsförändring som t.ex. hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom, diabetessjukdom, infektionssjukdom, vid sjukdomar i matspjälkningssystemet, pre- och postoperativ omvårdnad, nutrition samt smärta/smärtbehandling och läkemedelshantering.

Studenten behöver hjälp med att prioritera inlärningstillfällen, träna samverkan med andra yrkesgrupper och därtill vara uppmärksam på det egna förhållningssättet.

KURSPLAN: Omvårdnad i olika livsfaser del I, 30 hp

AssCE-komplement, termin 3

VFU-uppgift

Till mittsamtalet har studenten en muntlig diskussionsuppgift kopplat till AssCE-formuläret. Studenterna skall förbereda sig inför mittbedömningssamtalet genom att väljer ut en patient som de mött under VFU:n. Studenterna diskuterar därefter på mittbedömningssamtalet utifrån anamnes och status, identifierar omvårdnadsbehov, samt de resterande stegen i omvårdnadsprocessen. Syftet med uppgiften är förenkla diskussionen kopplad till punkt 6-10 i AssCE-formuläret. Handledare kan gärna finns som stöd när förberedelsen genomförs.

Efter VFU- perioden har studenten en skriftlig uppgift där hen ska välja ut ett av följande omvårdnadsområden under VFU: Andning/cirkulation, nutrition/ätande, elimination, hud/vävnad, aktivitet/ADL, sömn/vila, smärta/sinnesintryck. De ska fördjupa sig i det valda omvårdnadsområdet med hjälp av litteratur.
Därefter ska de observera och reflektera över hur omvårdnadsområdet hanteras kliniskt. De kan gärna använda sin handledare som "bollplank".

Termin 4

Kursen innehåller tre VFU-perioder om vardera fyra veckor. VFU-perioderna görs inom primärvård samt psykiatrisk respektive somatisk vård. Under alla tre VFU-perioderna ingår att träna på, att identifiera och stödja individens, patientens samt närståendes resurser.

Under VFU ska de studerande utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt, självständigt under handledning identifiera behov relaterat till psykisk och somatisk ohälsa. Utifrån detta planeras, genomförs, utvärderas och dokumenteras omvårdnaden.

Under respektive VFU ges möjligheter att med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt självständigt under handledning öva på omvårdnadsprocessen.

KURSPLAN: Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Psykiatrisk vård

Under VFU i psykiatrisk vård ges möjlighet att särskilt träna på relationsskapande och kommunikation.

AssCE-komplement, psykiatrisk vård

VFU-uppgift

En skriftlig uppgift där studenten genom praktisk tillämpning av kunskaper från teori samt kunskaper om kommunikation och det professionella samtalet ska identifiera, tolka och åtgärda patienters/brukares omvårdnadsbehov relaterade till psykisk ohälsa. Fokus i uppgiften är personcentrerad omvårdnad. Studenten samlar in information främst genom samtal med personen själv, men också genom observationer och reflektion med handledare.

Somatisk vård

Under VFU i somatisk vård ges möjlighet att träna patientsäker vård och optimering av hälsa genom omvårdnadsplanering och dokumentation.

AssCE-komplement, somatisk vård

VFU-uppgift

Diskussionsuppgift som förbereds inför mittbedömningssamtalet. Studentens uppgift till mittbedömningen är att välja ut en patient som ska presenteras under trepartssamtalet. Strukturen ska vara en systematiskt utformad rapportering utifrån SBAR, Vips eller annat vedertaget system.

Primärvård

Under VFU i primärvård, inklusive barnavårdscentral, ges därtill möjlighet att träna på prevention, stöd och undervisning.

AssCE-komplement, primärvård

VFU-uppgift

En skriftlig inlämning utifrån dokumentet Hälsostöd. Under VFU ska studenten genomföra olika hälsostödjande åtgärder för patient, samt analysera och värdera betydelsen av det egna förhållningssättet i mötet med patienter. Dessa moment ska dokumenteras i intyget för hälsostöd. Intyget ska signeras av handledande sjuksköterska.

Termin 6

Sjuksköterskans profession – tillämpning är den sista kursen i sjuksköterskeutbildningen och består av två delkurser med 6 veckors VFU/delkurs, dels inom somatisk vård, dels inom kommunal äldre- och/eller hemsjukvård. Studenten ska under VFU kunna visa på en utveckling mot självständighet där omvårdnadsprocessen och kliniskt resonemang med teoretisk koppling ska synliggöras.

Studenten ska även visa på kunskaper, teori och tillämpning, i vanligt förekommande sjukdomar, behandlingar läkemedelshantering, ledarskap i omvårdnad samt teamarbete utifrån sjuksköterskans ansvarsområde.
VFU i delkurs 1 måste vara godkänd för att studenten ska kunna påbörja delkurs 2.                                

Under VFU 2 delkurs 2 ska studenten kunna uppvisa en tydlig måluppfyllelse som grundutbildad sjuksköterska och kunna bidra till god och säker vård. Kursens mål konkretiseras genom "komplement till AssCE".


KURSPLAN: Ny fr.o.m. vt23 Sjuksköterskans profession - tillämpning, 22,5 hp

AssCE-komplement termin 6

VFU-uppgift

VFU del 1

Specifika uppgifter under denna VFU-period är att studenten ska visa på kunskaper i delegering och avvikelsehantering. Identifiera ett förbättringsområde inom omvårdnad med fokus på människans grundläggande behov och sjuksköterskans ansvarsområde. Uppgiften examineras efter VFU1 genom en individuell skriftlig uppgift.

VFU del 2

Den specifika VFU-uppgifterna är att planera och genomföra undervisning/information för personal samt att identifiera en situation där etiska värden står mot varandra. Uppgiften examineras i specifikt seminarium efter VFU.
Under VFU2 ingår NKSE teoretiskt prov och praktiskt prov (ordinarie och eventuellt omprov inom VFU-perioden).

Nyheter

Höstens huvudhandledardagar (prel)

Västerbotten
  - Måndag den 20/11
Örnsköldsvik
  - Onsdag den 22/11

Informations- och utbildningstillfälle för nya bedömmande sjuksköterskor om NKSE
Informations- och utbildningsträffen fokuserar på NKSE praktiska provet och bedömningsunderlaget samt vilken roll den bedömmande sjuksköterskor har.

Tillfälle 1
När: 11/10
Tid: 14.00-15.30
Plats: Digitalt via teams

Tillfälle 2
När: 16/10
Tid: 14.00-15.30
Plats: Digitalt via teams

Informations- och utbildningstillfälle för erfarna bedömmande sjuksköterskor om NKSE
Informations- och utbildningsträffen fokuserar på senast nytt från NKSE styrelsen och reflektioner kring de senaste NKSE tillfällena.

Tillfälle
När: 18/10
Tid: 14.00-15.30
Plats: Digitalt via teams

Obligatoriska moment under VFU

Tider för de obligatoriska momenten är borträknade från den tid studenten skall göra under sin VFU och som har publicerats i Praxia för vårterminen 2023. 

kontaktpersoner

Nina Smulter
Institutionen för omvårdnad
090-786 78 39
vfu.omv@umu.se

Praxia

Det digitala systemstödet, Praxia används för VFU Läs mer här

Manual för AssCE i Praxia
Manual senast uppdaterad 2021-11-23

Introduktionsfilm om AssCE i Praxia

Linda Wahlqvist
2023-03-03