Fakultetens kvalitetssystem

Umeå universitet har ett kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i lärosätets verksamhetscykel. Det bygger på nio aktiviteter som stödjer, utvecklar och synliggör det systematiska kvalitetsarbetet. Medicinska fakultetens kvalitetssystem bygger på det centrala kvalitetssystemet.

1. Studentundersökningar

Umeå universitet har fyra centralt initierade enkäter riktade mot studenter och doktorander. Enkäterna inhämtar information om studenters synpunkter, omdömen och erfarenheter av såväl utbildning som lärande- och forskningsmiljö. Genom enkäterna tar studenterna en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

För att få en bild av hur universitetets studenter upplever sin studiesituation görs vid universitetet Nybörjarenkäten och Studiebarometern.

Alumnienkät, Medicinska fakulteten

2. Studentkårsskrivelsen

Studentkårsskrivelsen sammanställs gemensamt av studentkårerna vart tredje år. Genom studentkårsskrivelsen har studentkårerna möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten. Studentkårsskrivelsen är ett sätt för studenterna att ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

3. Kursutvärdering

Kursutvärderingarna är grunden för kontinuerlig utveckling av utbildningarna. Genom kursvärderingar inhämtas information om studenters och lärares synpunkter och erfarenheter av en kurs. Kursvärderingar ger också studenter möjlighet att reflektera över den egna lärprocessen och ta aktiv del i arbetet med att utveckla kursen.
Kursutvärdering baseras på studenternas kursvärderingar samt andras, framförallt medverkande lärares synpunkter på och erfarenheter av en kurs.

4. Programvärdering

Alla programstudenter ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter på utbildningen som helhet. Genom programvärderingar inhämtas information om studenternas och lärarnas synpunkter och erfarenheter av en programutbildning. Programvärderingar ger också studenter möjlighet att reflektera över den egna lärprocessen och ta aktiv del i arbetet med att utveckla programmet.

Syftet med programvärderingarna är att de ska leda till förbättring och utveckling av utbildningarna.

5. Säkring av nationella examensmål

Umeå universitet har att visa att studenter med beviljad examen på grundnivå och avancerad nivå uppnått respektive examens nationella examensmål. Examensmålsmatrisen tjänar som ett verktyg för att planera, utforma och analysera utbildning och som ett belägg för att utbildningen med progression svarar mot de nationella examensmålen.

Examensmål för utbildning på forskarnivå följs upp genom den individuella studieplanen samt genom de rutiner som gäller för disputation.

6. Programanalys för utbildningsprogram

Programanalys görs årligen för fakultetens program på grundnivå, och vartannat år för program på avancerad nivå. I programanalysen ingår ett antal punkter som ger en allmän beskrivning av programmet, till exempel pedagogisk modell, organisation och styrning och akademisk kompetens.

Programanalysen innehåller också pågående och planerat utvecklingsarbete som grundar sig på analyser av studentundersökningar, kursutvärderingar och programvärderingar. De år programmet genomgår kollegial extern granskning ska denna beaktas i programanalysen.

Programanalysen ligger till grund för den årliga dialogen mellan programansvariga och fakultetens ledning. Programanalalysen ska skickas in sista februari.

Program på avancerad nivå - analys lämnas in senast 28/2 ojämna år
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barn och unga
Masterprogram i omvårdnad
Barnmorskeprogrammet
Masterprogram i medicinsk teknik
Magister-/masterprogram i arbetsterapi
Magister-/masterprogram i fysioterapi
Magisterprogram i idrottsmedicin

Program på avancerad nivå - analys lämnas in senast 28/2 jämna år
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesi
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård
Masterprogram i biomedicin
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa
Magister-/masterprogram i folkhälsovetenskap
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi

7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning

Syftet med den kollegiala externa granskningen är att den ska bidra till att säkra kvaliteten i utbildningens innehåll och genomförande samt ge stöd för kvalitetsutveckling. Alla program genomgår en kollegial granskning enligt ett rullande schema. Se Medicinska fakultetens kvalitetssystem, dokumentet finns i höger spalt.

Schema kollegial granskning

2023
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Läkarprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
Magister-/masterprogram i fysioterapi
Tandläkarprogrammet

2024
Arbetsterapeutprogrammet
Magister-/masterprogram i arbetsterapi
Logopedprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

2025
Biomedicinprogrammet
Masterprogram i biomedicin
Tandteknikerprogrammet
Magisterprogram/masterprogram i folkhälsovetenskap
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi
Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa

2026
Sjuksköterskeprogrammet
Magister-/masterprogram i omvårdnad
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barn och ungdom

2027
Program inom arbetsliv och hälsa
Tandhygienistprogrammet
Idrottsfysiologprogrammet
Biomedicinsk analytikerprogrammet
Magisterprogram i idrottsmedicin
Specialistsjuksköterskeprogram:
inriktning mot anestesisjukvård
inriktning mot intensivvård
inriktning mot operationssjukvård

2028
Specialistsjuksköterskeprogram:
inriktning mot onkologisk vård
inriktning mot vård av äldre

8. Fakultetsaudit

Fakultetsaudit syftar till att, baserat på kollegiala synpunkter och rekommendationer, utveckla kvalitetsarbetet inom en verksamhet. Fakultetsaudit fokuserar på hur fakulteten organiserar, stödjer och kvalitetsutvecklar utbildning. Fakultetsaudit ska bidra till en öppnare kvalitetskultur, nya kunskaper och ömsesidigt lärande.

9. Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet

Genom intern uppföljning och extern utvärdering sker kontinuerlig utveckling och förnyelse av Umeå universitets kvalitetssystem.

Relaterad information

Medicinska fakulteten

Umeå universitet

Lena Åminne
2024-04-09