VFU Röntgensjuksköterskeprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet på grundnivå vid Institutionen för omvårdnad inkluderar både teoretiska studier och 30 veckor kliniska studier, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), fördelad under 3 år.

Den pedagogiska grundsynen vid Institutionen för omvårdnad är att studenten själv skapar och konstruerar kunskap utifrån erfarenheter och upplevelser i interaktion med omvärlden. De teoretiska studierna bidrar till att ge struktur för de kliniska studierna och de kliniska studierna utgör underlag för analys, bearbetning och diskussion i teoretiska frågor.
Under VFU samverkar student, huvudhandledare, handledare och institutionens kliniska lärare kring planering, innehåll, genomförande och uppföljning.

Studentens VFU görs inom de avtalsområden som finns, Region Västerbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland/Härjedalen.

Vid de bedömningssamtal som genomförs under studentens VFU, används portfolion tillsammans med AssCE samt AssCE-komplementet, för de olika VFU-perioderna som diskussionsunderlag.


Länk komplement termin 1-4
Länk komplement termin 4-6

Linda Wahlqvist
2023-05-23