Uppföljning

Fakulteter och universitetsförvaltningen rapporterar skriftligen sitt ekonomiska utfall och lämnar en prognos för hela året vid tre tillfällen under året.

Universitetsledningen går igenom utfall och prognos med fakulteterna i de dialogträffar som ligger i anslutning till inrapportering av ekonomiskt utfall.

Som chef för en fakultet, institution eller enhet är du enligt ekonomistyrreglerna skyldig att följa upp ekonomin minst tertialvis. Du är också skyldig att se till att det är balans mellan intäkter och kostnader samt vidta åtgärder om du befarar obalans.

Januari

  • Uppföljning av samtliga återrapporteringskrav i regleringsbrevet.
  • Fakulteterna och Lärarhögskolan och Universitetsförvaltningen gör uppföljning av uppdrag och ekonomi.

Februari

  • Årsredovisningen och uppföljning av uppdrag fastställs av Universitetsstyrelsen.
  • 22 februari lämnas årsredovisningen till regeringen.

Mars

  • ​Fakulteterna och Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen och UB lämnar sin verksamhetsberättelse.

April

  • Rektor har dialog med fakulteterna om verksamhetsberättelsen.
  • Uppföljning av samtliga mål i universitetets verksamhetsplan.

Maj

  • ​Fakulteterna och Lärarhögskolan och Universitetsförvaltningen gör tertialuppföljning av ekonomin inklusive en ekonomisk prognos för hela året.

Juli

  • ​Fakulteterna gör en prognos över HST för hela året.

September

  • ​Fakulteterna och Universitetsförvaltningen gör tertialuppföljning av mål, uppdrag och ekonomi samt en ekonomisk prognos för hela året.

Kontakt Ekonomienheten

Christina Adolfsson
Enhetschef
090-786 51 78

Besöksadress
Förvaltningshuset
Västra flygeln, plan 3

Daniel Wahlström
2022-09-21