Undervisningsformer och organisering │ Guide till aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Undervisningsformer och organisering av utbildning är ett av de fem områden som utbildningsanordnare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder inom.

Området handlar om hur universitetet genomför undervisningen i föreläsningar, seminarier, laborationer, nätbaserad undervisning och annat. Det kan också handla om att se över när och var undervisningen äger rum.

Arbetet med aktiva åtgärder inom området handlar därmed om att undersöka om det finns någon risk för att undervisningens form och organisering försvårar för någon grupp studenter. Finns det i så fall finns ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder?

Arbetet ska ske systematiskt i fyra steg:

Undersökningen kan med fördel samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som följer en motsvarande process i fyra steg.

1. Undersöka

 

Foto:

Nedan följer ett antal frågor som kan användas för att undersöka förhållanden ur ett likavillkorsperspektiv.

Frågorna är exempel och kan behöva anpassas utifrån förutsättningarna på den specifika institutionen/enheten.

Finns det risk att:

 • undervisningsformer bidrar till att studenter känner sig exkluderade eller kränkta?
 • representationen av lärare, gästföreläsare och litteratur är ojämn?
 • lokaler och undervisningsaktiviteter är otillgängliga med tanke på studenter med olika funktionsnedsättningar?
 • obligatoriska moment krockar med helgdagar eller religiösa högtider?
 • studenterna inte informeras om de stödfunktioner som finns att tillgå på universitet?

2. Analysera

 

Foto:

När ni har samlat information och fått syn på eventuella risker behöver ni analysera bilden som träder fram:

 • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
 • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

3. Åtgärda

 

Foto:

När nödvändiga åtgärder har identifierats är nästa steg att tidsplanera och genomföra åtgärderna.

 

 

 

4. Följa upp och utvärdera

 

Foto:

När de planerade åtgärderna är genomförda behöver ni utvärdera de insatser som gjorts.

 • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
 • Behövs det andra åtgärder?
 • Hur har arbetet fungerat?
 • Hur ska vi gå vidare?

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Annelie Mellström
2024-03-07