Att söka utvecklingsmedel från lokala utvecklingsfonden (LUF)

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Ibland ställs en institution eller enhet inför utmaningar som kan påverka enskilda medarbetare, grupper eller hela institutionen/enheten. Då finns medel att söka från lokala utvecklingsfonden. Fonden kan också stödja universitetsövergripande projekt inom specifika områden.

 

Foto:

Den lokala utvecklingsfonden kan bidra med medel till proaktivt omställningsarbete som syftar till att utveckla och stödja såväl den egna verksamheten som medarbetarnas utveckling.

Ett gediget arbete med långsiktig och systematisk verksamhetsplanering och kompetensförsörjning är grundläggande för att i rätt tid kunna göra rätt insatser för individer och grupper som bedöms stå inför stora förändringar.

Aktiviteter på fakultets-, institutions- och individnivå som kan få stöd

De åtgärder som kan få stöd ska bidra till att öka eller bibehålla arbetstagarens anställningsbarhet eller på annat sätt öka förutsättningarna till ett längre arbetsliv.

Kompetensutvecklingsinsatser ska ha ett långsiktigt omställningssyfte och ligga utöver ordinarie kompetensutveckling.

Insatser som riktar sig till individer ska ha ett långsiktigt omställningssyfte och stödja en ny eller fortsatt anställning inom Umeå universitet eller hos annan arbetsgivare.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd:

 • Kompetensanalys
 • kompetensutveckling inför omorganisation
 • kompetensutveckling inför nytt uppdrag (t.ex. nytt program eller nya kurser)
 • generationsväxling
 • vikariekostnader i samband med större kompetensutvecklingsinsatser, verksamhetsutveckling eller motsvarande
 • konsultstöd, mentor, handledare
 • satsningar för att förbättra infrastrukturen
 • insatser för ökat studentunderlag, t.ex. i samverkan med externa aktörer
 • extraordinära åtgärder för en individ vid övertalighet (t ex kompetensutveckling, lönekostnader)
 • hjälpmedel utöver arbetsgivarens reguljära ansvar
 • andra rehabiliteringsinsatser utöver arbetsgivarens ansvar.

Aktiviteter som inte beviljas medel i normalfallet

 • Forskningstid/forskningsansökan
 • meritering
 • universitetets gemensamma kostnader (Gem-kostnader)
 • kursutveckling
 • reguljär kompetensutveckling
 • ansvar som redan ligger i arbetsgivarens skyldighet.

Universitetsövergripande aktiviteter

Även projekt och åtgärder som riktar sig till hela universitetet kan få stöd.

Exempel på områden för universitetsövergripande aktiviteter

 • hållbart arbetsliv
 • strategisk kompetensförsörjning av medarbetare och ledare
 • utveckling av verksamhetsstödet
 • utvecklingsprogram för forskarutbildning.

Kontakt

Institutioner och enheter som vill diskutera möjligheterna för en ansökan kan vända sig till utvecklingsfondens samordnare Johanna Köpsén eller fondens ledamöter:

Lars Nordlander, personalchef

Håkan Lindkvist, Saco-S

Maria Persson, OFR/S

Stellan Elebro, Seko

Ansökan

Du ansöker genom att använda dig av vår mall. Du hittar mallen i högerkolumnen.

Skicka sedan din ansökan till fondens samordnare Johanna Köpsén, Personalenheten.

Kommande sammanträden 2024

Datum för kommande sammanträden och stoppdatum för att skicka in ansökan/rekvisitioner.

Mötesdatum Stoppdatum
2024-02-20 2024-02-08
2024-04-15 2024-04-04
2024-06-04 2024-05-24
2024-09-16 2024-09-05
2024-10-23 2024-10-14
2024-12-10 2024-11-29

Kontakt

 

Foto:

Johanna Köpsen
HR-strateg vid Personalenheten
Samordnare LUF
johanna.kopsen@umu.se
📞 090-786 71 47

Moa Eirell
2024-03-07