Information till registrerade

Umeå universitet ska i samband med att personuppgifter om individer (nedan benämnda "registrerade") samlas in, lämna information till de registrerade om personuppgiftsbehandlingen. En generell beskrivning om hur Umeå universitet behandlar personuppgifter finns på sidan www.umu.se/gdpr.

Den registrerade har även rätt att få information på begäran, samt vid vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) vid universitetet och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Informationen ska tillhandahållas kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges till de registrerade. Med anledning av detta har Umeå universitet tagit fram en checklista om vilken information som ska lämnas för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.

En mall har tagits fram som avser personuppgiftsbehandling inom forskningsprojekt. Denna mall är framtagen med utgångspunkt i Etikprövningsmyndighetens "stödmall forskningspersonsinformation" och har byggts på med de delar som krävs för att informationsplikten enligt GDPR ska vara uppfylld. Om du väljer att själv utforma informationen till de registrerade är det viktigt att du går igenom checklistan och stämmer av att all obligatorisk information finns med.

Checklistan och mallen hittar ni i högerspalt. Dessa kan komma att uppdateras. Ta därför för vana att alltid hämta hem den senaste versionen som publicerats på medarbetarwebben.

Chatarina Wiklund
2021-10-20