Registrerades rättigheter

Den vars personuppgifter behandlas har vissa rättigheter enligt GDPR. Det rör sig bland annat om rätt till information, rätt att få personuppgifter raderade och rätt att få registerutdrag.

En generell beskrivning om hur Umeå universitet behandlar personuppgifter finns på sidan www.umu.se/gdpr.

Information till registrerade

Umeå universitet ska i samband med att personuppgifter om individer (nedan benämnda "registrerade") samlas in, lämna information till de registrerade om personuppgiftsbehandlingen. Den registrerade har rätt att få information både innan en behandling och på begäran. Vid vissa tillfällen kan även särskild information behöva ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) vid universitetet. Informationen ska tillhandahållas kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk.

För att säkerställa att rätt information lämnas använd den checklista och den mall som finns på denna sida.

Hantering av inkommen begäran gällande rättigheter enligt GDPR

När en begäran med avstamp i rättigheterna i GDPR, till exempel en begäran om radering eller registerutdrag, inkommer till universitetet ska den som mottagit begäran omgående vidarebefordra begäran till registrator.

Det är universitetsledningens kansli som handlägger ärenden gällande den här typen av begäran. Olika personer i verksamheten, till exempel prefekter, kan komma att kontaktas för att vara behjälpliga i handläggningen. Dessa ärenden behöver hanteras skyndsamt eftersom den registrerade har rätt att få ett besked i frågan inom 30 dagar.

Om du är osäker på om det som inkommit utgör en begäran enligt GDPR ska kontakt omgående tas med universitetsjurist via pulo@umu.se.

Kontaktinformation

Dataskyddsombud

Marit Juselius
Tobias Nyström

E-post dataskyddsombud 

E-post anmäla personuppgiftsincidenter 

Digitala Arbets och lagringsytor för personal vid UMU

På sidan Infomationssäkerhet i inloggat läge finns information om de arbets- och lagringsytor som ska användas.

Utbildningsmaterial för anställda

2023-10-03