Hat, hot och våld

Att bli utsatt för olika former av hat, hot eller våld påverkar oss som individer. Det är viktigt att du inte blir utsatt för hat, hot och våld i dina professionella relationer till studenter, kollegor och i kontakt med personer utanför arbetsplatsen. Det finns stöd att få om det ändå inträffar.

Foto: Kommunikationsenheten

Den här sidan är för dig som blivit utsatt för hat, hot eller våld och vill veta vilket stöd som finns för dig oavsett om du blivit utsatt från någon kollega, student eller någon utanför Umeå universitet. 

Berätta för din chef

Det är viktigt att du pratar med din chef så fort som möjligt så att du får hjälp att hantera situationen. Vid behov kommer din chef att kontakta exempelvis Personalenheten, säkerhetsfunktionen eller andra enheter inom universitetsförvaltningen för att få råd och stöd i situationen.

Misstänkta brott ska polisanmälas

Om du har utsatts för en brottslig handling så ska det alltid anmälas till polisen och utredas av rättsväsendet.

Det gäller oavsett om den som utfört handlingen är en student, medarbetare eller någon utomstående.

För att anmäla brott ring 114 14 eller besök en polisstation.

Skriv ned vad som har hänt

Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du upplevde situationen. Dessa anteckningar kan komma att utgöra viktig dokumentation i en eventuell utredning. Spara även eventuella brev, e-postmeddelanden, sms och annan korrespondens med den du upplever har behandlat dig illa.

Hat eller hot via e-post eller sociala medier

Om du blir utsatt för hat eller hot via e-post eller sociala medier är det bra att du dokumenterar det. Spara e-postmeddelandet, ta en skärmdump eller på annat sätt dokumentera hotet. Skriv gärna ned datum och tid och informera din närmaste chef.

Prata med någon

Människor reagerar på olika sätt om man blir utsatt för hat, hot och våld. Du kan känna dig otrygg och rädd. Du kan bli arg eller ha svårt att minnas vad som har hänt. För många är det viktigt att få prata med någon som man känner sig trygg med. Det finns stöd att få för dig som blivit utsatt för den här typen av brott.

Vid behov av professionellt samtalsstöd

Om du är i behov av samtalsstöd kan du vända dig direkt till universitetets företagshälsovård Falck . Du behöver inte något godkännande av chef eller handledare för att göra en tidsbokning.

Kyrkan på campus erbjuder också samtalsstöd för alla vid Umeå universitet, oavsett livsåskådning eller religiös tillhörighet.

 

Vad händer efter jag berättat om händelsen?

Din chef kommer göra en utredning av händelsen. Utredningen kan visa på om det behöver göras några säkerhetshöjande åtgärder för att förebygga liknande händelser.

Om det blir en polisanmälan

Vanligtvis är det den som är utsatt för, eller upptäcker, brott som gör anmälan till polis, eftersom det är den personen som bäst kan svara på frågor från polisen om brottet.

Det går bra att det är din chef som gör anmälan till polis om ni är överens om det.

Anmälan av hot och våld till polisen görs bäst genom att den som anmäler gör detta på polisstationen. Då får utredaren träffa dig som anmäler och kan få en bättre bild över hur du upplevt situationen och vad som har hänt.

Kom ihåg att du har rätt att ställa frågor kring din anmälan till utredaren. Det kan vara en hjälp för dig om du känner oro.

När polisanmälan är upprättad skickar polisen en kopia på din anmälan till registraturen vid Umeå universitet som i sin tur vidarebefordrar kopian till säkerhetsfunktionen.

Om det framgår av polisanmälan vilken institution, enhet eller motsvarighet som anmälan berör kontaktar säkerhetsfunktionen ansvarig chef för kännedom.

Om det blir rättegång

Det är bra om du och din chef pratar om vilket stöd du vill ha både inför, under och efter en eventuell rättegång. Exempelvis är det bra om du har din chef eller en kollega med dig under rättegången som stöd.

Brottsoffermyndigheten har mer information om hur en rättegång går till och vilket stöd som finns för dig.

För dig som blivit utsatt för brott (polismyndighetens information)

Organisationer som du kan vända dig till (polismyndighetens information)

Relaterad information

Anja Axelsson
2024-01-08