Webbredaktör

Webbredaktören har kunskaper i webbpubliceringsverktyget Episerver och ansvarar för att ta fram, uppdatera och följa upp innehåll på den externa webbplatsen umu.se.

Personen med rollen webbredaktör har kunskap om webbens design och funktioner och kan avgöra vilken funktion som är bäst att använda för att presentera olika typer av innehåll. Rollen innebär kunskap och insikt i hur universitetets olika system är kopplade till webben och hur informationen hämtas.

Webbredaktören ansvarar för planering, redigering och anpassning av innehåll för webben som att exempelvis ta fram innehåll och intervjuer, välja bilder, redigera underlag från medarbetare. Webbredaktören fungerar som kontakt med Kommunikationsenheten och ansvarar för att lämna önskemål och förslag på utveckling av nya funktioner och att hålla sig uppdaterad utvecklingen av verktyget.

Webbredaktören är också Sidansvarig som det beskrivs i Regel för webbplatser. Detta visas genom att webbredaktörens namn syns som sidansvarig webbredaktör i verktyget Episerver.

Regel för webbplatser (FS 1.1-1485-21)

Webbredaktören taggas även automatiskt till Dokumentansvarig för de dokument webbredaktören laddar upp.

Mer om rollen dokumentansvarig

Ansvar och kunskap

Webbredaktören ansvarar för att:

 • planera, publicera och följa upp innehållet på sina respektive ansvarssidor
 • följa upp att sidorna följer lagar, regler, riktlinjer och policyer
 • anpassa och utveckla innehåll efter de förutsättningar som finns i webbpubliceringsverktyget
 • initiera uppdateringar av innehållet på sidan, till exempel intervjuer, filmer, foto och liknande, samt att producera eller beställa det
 • driva arbetet med att få in det innehåll som behövs till exempelvis personliga sidor och forskningsinnehåll
 • anpassa underlag till webben utifrån tillgänglighetskrav
 • fakta är korrekt och uppdaterad.

Webbredaktören ska ha:

 • förståelse för webben som kommunikationskanal
 • grundläggande kunskap om lagar, regler, riktlinjer och policyer
 • grundläggande kunskap om de krav som ställs på bilder som finns på umu.se
 • aktuell, uppdaterad och relevant kunskap i användningen av webbpubliceringssystemet
 • insikt och kunskap om de olika förutsättningar som gäller för universitetets delwebbar
 • förstå hur universitets olika system är kopplade till varandra och hur dessa påverkar presentationen av innehåll på webben
 • överblick och helhetsperspektiv inom sitt verksamhetsområde
 • god kunskap om dokument- och bildanvändning på webbsidor
 • goda kunskaper om språkbruk, tilltal, ton, att skriva för webb, mottagaranpassning, läsbarhet och begriplighet
 • vara insatt i övergripande riktlinjer och gemensamma mål för universitetets webb – att den består av olika delar för olika syften.

Hur mycket tid tar det?

Webbredaktören bör arbeta i verktyget minst 10 timmar i månaden för att kunna upprätthålla sina egna kunskaper.

Utbildning

För att arbeta som webbredaktör krävs utbildning som ges av Kommunikationsenheten. Webbredaktören väljs ut och anmäls av chef/prefekt.

Anmälan sker i två steg

 • Steg 1: Chef/prefekt anmäler medarbetaren till utbildning för rollen webbredaktör
  Anmäl ny redaktör
 • Steg 2: Medarbetaren anmäler sig själv till utbildningen på kurssidan i Interna utbildningar.
 • När både anmälan från chef/prefekt och medarbetarens egna anmälan har gjorts bjuds medarbetaren in till utbildningen.

Utbildningen är en webbaserad utbildning med självstudier där den blivande redaktören väljer själv när det passar bäst att genomföra utbildningen utifrån arbetssituation. Utbildningen uppskattas ta mellan 10 till 15 timmar beroende på tidigare erfarenhet av publiceringsverktyg.

För webbredaktörer som ska jobba med student-, forsknings- eller utbildningsinnehåll rekommenderas även en fördjupningsutbildning inom valt område.

Efter utbildningen kommer Kommunikationsenheten att kalla till en till två nätverksträffar per termin för information om utveckling av innehåll på central nivå, eventuell ny lagstiftning och kompetensutvecklingsinsatser som till exempel filma med mobilen, klarspråk eller redigera text.

Nätverksträffar för webbredaktörer

Användarstöd och diskussion

Som webbredaktör finns det stödmaterial att ta del av efter utbildningen. Detta stödmaterial finns i Manual eller i Teamskanalen Webbpublicerings umu.se. I Teamskanalen finns även möjlighet att fråga och diskutera med andra webbredaktörer och ta del av nyheter och utveckling från centralt håll. 

Manual

Teamskanalen Webbpublicering umu.se

Support och frågor via Servicedesk

Uppföljning

Som en del i kvalitetsarbetet med webben görs regelbundna uppföljningar av både webbens innehåll och redaktörernas aktivitet, arbete och kunskapsnivåer. Målet med uppföljningen är att kunna säkerställa webbens kvalitetsnivå genom att kunna erbjuda rätt typ av utbildningar och stöd.

Avanmäl redaktör eller anmäl organisationsbyte

Webbredaktörer som inte längre ska arbeta som webbredaktör behöver avanmäla sig rollen. Om webbredaktören ska eller har bytt organisatorisk tillhörighet behöver även detta anmälas. Avanmälan och organisationsbytet görs av chef/prefekt.

Avanmäl redaktör eller anmäl organisationsbyte

Utbildning till rollen

För att få rollen krävs en utbildning. Chef/prefekt utser vem som ska ha rollen.

Anmäl medarbetare till rollen

Interna utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du universitetets samlade samlade utbud av interna utbildningar och nätverksträffar riktade till medarbetare.

Erik Vesterberg
2023-10-27