Juridik och personuppgifter

Universitetets verksamhet styrs i stor utsträckning av lagar och föreskrifter på olika nivåer. Det är fråga om bestämmelser som beslutats av riksdagen, regeringen eller andra myndigheter. Rektor kan fatta beslut om bindande regler på lokal nivå.

På dessa sidor hittar du information kring några av de juridiska områden som har betydelse för universitetets verksamhet. 

Umeå universitet är en statlig myndighet och omfattas därmed av en mängd regler som styr verksamheten. Som statligt anställd ska du ha kunskap om de regler och instruktioner som gäller för ditt arbete. Du ansvarar för att utföra ditt arbete i enlighet med dessa. Många regler gäller oavsett om du jobbar inom forskning, undervisning eller administration.

Det finns också specifika regler som gäller för universitetet som lärosäte och forskningshuvudman. Det rör bland annat studenters rättigheter och skyldigheter, genomförande av undervisning och etiska och juridiska aspekter av forskning. Om du inte hittar svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta universitetsjuristerna. Vår e-postadress finns under kontaktinformation.

Kontaktinformation

Kontakta universitetsjuristerna via e-post: 

universitetsjurist@umu.se

Dataskyddsombud, frågor om personuppgiftshantering:

pulo@umu.se 

Checklista inför start av forskningsprojekt

Jag vill veta mer om

Allmänna handlingar

Enskilda har rätt att ta del av handlingar som finns hos universitetet om dessa inte omfattas av sekretess.

Avtal

När universitetet samarbetar med andra bör avtal upprättas som tar hänsyn till de juridiska frågeställningar som är aktuella i den specifika situationen.

Disciplinåtgärder

Disciplinåtgärder kan vidtas mot såväl studenter som anställda i vissa situationer.

Juridik i forskning

Det finns en mängd lagar och regler som du ska ta hänsyn till i samband med att du bedriver forskning. Sidorna är för tillfället under uppbyggnad.

Patent och upphovsrätt

Som forskare och lärare påverkas du många gånger av frågeställningar som berör skydd av resultat och litterära verk.

Personuppgifter

Som medarbetare ska du hantera personuppgifter på ett korrekt sätt och ha kunskap om de regler som gäller för just dina arbetsuppgifter.

Regelverket vid Umeå universitet

Regelverket vid Umeå universitet består av samtliga universitetsgemensamma styrdokument.

Service, bemötande och beslut

Universitetet omfattas av regler om hur vi bemöter studenter och allmänhet som tar kontakt med universitetet, hur ärenden handläggs och hur korruption ska undvikas.

Upphovsrätt till undervisningsmaterial

Som lärare behöver du ha kunskap om hur material får användas i undervisningen och hur universitetet får använda material som du tar fram i tjänsten.

2023-08-24