Arbetsmiljökommittén, AMK

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Arbetsmiljökommittén (AMK) är en lagstadgad kommitté som ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på universitetet och följa arbetets genomförande. AMK ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

Arbetsmiljökommittén (AMK) är en lagstadgad kommitté som ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på universitetet och följa arbetets genomförande. AMK ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

Följande frågor behandlar arbetsmiljökommitéen

  • Företagshälsovård
  • Handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation
  • Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
  • Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön
  • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten

Dessa sitter med i arbetsmiljökommittén

Universitetets arbetsmiljökommitté sammanträder minst sex tillfällen per år. Vid dessa tillfällen företräds arbetsgivaren av:

  • universitetsdirektör (ordförande)
  • personalchef (vice ordförande)
  • tre arbetsgivarföreträdare (varav en sekreterare) verksamma inom områdena fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetstagarna företräds av en representant från vardera avtalsslutande arbetstagarorganisation och två huvudarbetsmiljöombud.
Studenterna företräds av två representanter.

Varje år adjungeras en företrädare från företagshälsovården och en företrädare från studenthälsovården till två av arbetsmiljökommitténs möten. Vid behov kan ytterligare personer bjudas in.

Studenterna företräds av två representanter.

Arbetsmiljökommitténs medlemmar

Roll Namn Funktion
Ordförande Hans Wiklund Universitetsdirektör
Vice ordförande Lars Nordlander Personalchef
Sekreterare  Pernilla Jansson HR-strateg, Personalenheten
Ledamöter Jeanette Lövqvist

 Organisatorisk och social arbetsmiljö

  Marie Gunnarsson

Fysisk arbetsmiljö

  Sara Forsmark SEKO
  Christina Boström SACO
  Yvonne Jonsson ST/OFR
    Huvudarbetsmiljöombud
    Huvudarbetsmiljöombud
    Studiesocialt ansvarig och huvudstuderandearbetsmiljöombud
    Studiesocialt ansvarig och huvudstuderandearbetsmiljöombud

Arbetsmiljökommitténs möten

2023

Höstens möten 2023:

Planeringsdag AMK 8 september kl. 10-15
AMK 28 september kl. 9-12
AMK 9 november kl. 9-12
AMK 13 december kl. 13-16

 

Therese Holmgren
2023-11-16